en
|
bg
Европейски проекти
Процедура за избор с Публична покана 21.08.2019г.

В изпълнение на АДБФП BG16RFOP002-1.005-0186-C01 по процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации”,  „Комак Медикал” ООД обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана, с предмет:

Провеждане на тествания на електроника на Интелигентна система от сензори за неинванзивно измерване на кръвна захар по
ОП 1 Изследване на постоянно-токови и променливо-токови характеристики на линейни и нелинейни вериги, преходни процеси.
ОП 2 Консултантски услуги за оптимизиране на електроникатa“.

Краен срок за подаване на оферти 28.08.2019 г.

Поканата и документацията по процедурата може да свалите тук.

ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ