en
|
bg
Европейски проекти
ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

На 18.01.2017г. „Комак Медикал” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0154-C01 по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
Общата стойност на проекта е в размер на 1 641 300,00 лв., от които Безвъзмездна финансова помощ е в размер на 995 670,00 лв., Европейско финансиране в размер на 846 319,50 лв. и национално съфинансиране – 149 350,50 лв.

На 12.12.2017. г от 10,30 часа в зала на „Комак Медикал” ООД в Бизнес център „South Side“ ще се проведе информационно събитие за запознаване и информиране на обществото с целите и дейностите на проекта и предвидените инвестиции.
С удоволствие отправяме покана към всички служители, клиенти, доставчици, партньори, под-изпълнители и всички заинтересовани лица.

Място на провеждане на събитието:
„Комак Медикал” ООД
гр.София, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 38, Бизнес център „South Side“, ет. 5

За повече информация:
Росица Димитрова –тел.0882 444 517

ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ