en
|
bg
Политика за личните данни

УСЛОВИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Поверителността на личните данни е важна за Комак Медикал и Комак Медикал обработва всички лични данни само в съответствие с фирмената Политика за защита на личните данни и поверителност, спазвайки всички изисквания на местното, европейското и международното законодателство. Тук са посочени основните условия на обработка на данни в рамките на групата Комак Медикал. Комак Медикал събира лични данни на физически лица, в случай че те решат да ги предоставят на Комак Медикал. Ние не предоставяме никакви лични данни на трети страни за тяхна собствена маркетингова употреба. Всички лични данни се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

Моля, прегледайте настоящите Условия за поверителност, за да научите повече за това как събираме, използваме, споделяме и защитаваме данни онлайн.

 

Настоящите Условия за поверителност се прилагат за всички лични данни, в електронен или хартиен формат, получени от Комак Медикал в ЕС или в държава, в която Комак Медикал извършва дейност, извън ЕИП.

 • Лични данни са всички данни или набор от данни, които идентифицират или могат да бъдат използвани от Комак Медикал или от негово име за идентифициране на дадено физическо лице. Комак Медикал е администратор на лични данни, който обработва личните данни в съответствие с цялото приложимо местно законодателство, законодателството на ЕС и международното законодателство. Комак Медикал събира лични данни само за оперативни цели, като спазва изискванията на GDPR и местното законодателство. Всички лични данни се събират, обработват и съхраняват в съответствие със Законите за защита на личните, данни. Личните данни могат да бъдат събирани от Комак Медикал, както на хартиен носител, така и и/или по електронен път. Личните данни не включват данни, които са анонимизирани по такъв начин, че да не може да бъде идентифицирано дадено лице;
 • Физическо лице е всяко реално, действително съществуващо лице, намиращо се в Европейския съюз или в държава извън ЕИП, чиито лични данни се споделят с Комак Медикал;
 • Трета страна е всяко лице, различно от физическото лице и Комак Медикал;
 • Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.
 • Ако личните данни се събират, обработват и използват чрез уебсайта на дружеството или в приложенията, субектите на данни се информират за това в съобщение/Уведомление за поверителност и, ако е приложимо, в информация за „бисквитките“.
 • Уведомлението за поверителност и всяка информация за „бисквитките“ са интегрирани така, че да са лесно разпознаваеми, пряко достъпни за субектите на данни. Ако се създават профили на използване (проследяване) за оценка на използването на уебсайтове и приложения, субектите на данни винаги трябва да бъдат съответно информирани в декларацията за поверителност.
 • Лично проследяване може да се извършва само ако е разрешено от националното законодателство или със съгласието на субекта на данните. Ако при проследяването се използва псевдоним, на субекта на данните трябва да се даде възможност да се откаже от него в декларацията за поверителност.
 • Когато уебсайтовете или приложенията могат да получат достъп до лични данни в област, ограничена до регистрирани потребители, идентификацията и удостоверяването на автентичността на субекта на данните трябва да осигуряват достатъчна защита по време на достъпа.

 

Данни, събрани чрез уебсайта на Комак Медикал


Уебсайтът на Комак Медикал може да бъде посетен, без да се предоставят никакви лични данни.

Комак Медикал автоматично получава определени видове данни, когато дадено лице взаимодейства с нас на нашия сайт. Автоматичните технологии и услуги, които Комак Медикал използва, могат да включват например логове на уеб сървъри/IP адреси и инструменти за приложения и съдържание на трети страни, като например:

 • Регистри на уеб сървъри/IP адреси: IP адресът е номер, който се присвоява на компютъра при всеки достъп до интернет. Цялата идентификация на компютрите в интернет се извършва с IP адреси, които позволяват на компютрите и сървърите да се разпознават и да комуникират помежду си. Комак Медикал събира IP адреси, за да извършва системно администриране и преглед на работата на уебсайта.
 • Бисквитки: Бисквитката е част от данните, които се поставят автоматично на твърдия диск на даден компютър, когато някой посещава определени уебсайтове. Бисквитката идентифицира по уникален начин браузъра на дадено лице пред сървъра. Сайтът Комак Медикал използва бисквитки.
 • Обобщени данни: В някои случаи Комак Медикал може да премахне личните идентификатори от данните, предоставени от дадено лице, и да ги поддържа в обобщена форма. Тези данни могат да бъдат комбинирани с други данни, за да се получат анонимни, обобщени статистически данни (напр. брой посетители, име на домейна, от който произхожда доставчикът на интернет услуги), които са ни полезни за подобряване на нашите продукти и услуги.
 • Сигурност
  Комак Медикал използва технологии и предпазни мерки, правила и други процедури за сигурност, за да защити личните данни от неоторизиран достъп, неправилна употреба, разкриване, загуба или унищожаване. За да гарантира поверителността на данните на физическото лице, Комак Медикал прилага подходящи технически или организационни мерки и предпазни средства, които могат да зависят от контекста и рисковете, свързани с въпросното обработване, включително, но не само, наличие на системи за откриване на зловреден софтуер; системи за предотвратяване на загубата на данни, обучение на служителите за основна „киберхигиена“; създаване на системи за управление на неприкосновеността на личния живот и информационната сигурност, договорно задължаване на обработващите лични данни да прилагат конкретни практики за минимизиране на данните.

  Използване на данни

Комак Медикал, включително всички негови дъщерни дружества, подразделения и групи по целия свят и/или дружествата, които наемаме да извършват услуги от наше име или от името на наши клиенти, ще използват всички лични данни, които дадено лице избере да ни предостави, за да изпълнят исканията на лицето. Ние ще запазим контрола и отговорността за обработката на тези данни в пълно съответствие с местното законодателство и изискванията на ЕС под наблюдението и съветите на назначеното Длъжностно лице по защита на данните в компанията, което участва коректно и своевременно във всички въпроси, които са свързани със защитата на личните

Споделяне и прехвърляне на данни

Комак Медикал може да споделя лични данни със своите клиенти за целите на изпълнението на основните си дейности. Комак Медикал може също така да споделя лични данни с дъщерните дружества и филиалите на нашата компания. От всички тези дружества в рамките на групата Комак Медикал се изисква да спазват условията на Политиката за защита на данните и поверителност на Комак Медикал и всички други политики и стандартни оперативни процедури на компанията, свързани с данните. Предаване на лични данни на трета държава (извън ЕИП) или на международна организация може да се осъществи, когато Комисията на ЕС е решила, че третата държава осигурява адекватно ниво на защита. При липса на решение за адекватно ниво на защита Комак Медикал, в качеството си на администратор или обработващ лични данни, може да предава лични данни на трета държава или международна организация само ако е осигурила подходящи гаранции, както е посочено в ОРЗД.

Можем също така да разкрием лични данни, за да отговорим на съответните искания на легитимни правителствени агенции/органи или когато това се изисква от приложимите закони, съдебни разпореждания или правителствени разпоредби.

Забрана за използване за директен маркетинг от трети страни: Комак Медикал няма да продава или предава по друг начин личните данни, предоставени ни на нашия уебсайт или при личен контакт, на трети страни за собствена употреба за директен маркетинг.

Условия за поверителност за деца
Комак Медикал не събира никакви лични данни от лица, за които знаем, че са под 18-годишна възраст, без предварителното, проверено съгласие на законния/те им представител/и. Такъв законен представител/и има право при поискване да прегледа данните, предоставени от детето, и/или да поиска тяхното изтриване.

Връзки към други сайтове
Уебсайтът на Комак Медикал съдържа връзки към редица уебсайтове, които могат да предложат полезна информация на нашите посетители. Настоящите условия за поверителност не се прилагат за тези сайтове. Препоръчително е лицето да се свърже директно с тях за информация относно техните политики за поверителност.

Актуализации на условията за поверителност

От време на време Комак Медикал може да преразглежда настоящите Условия за поверителност. Всички такива промени в настоящите Условия за поверителност ще бъдат своевременно съобщавани на неговата уебстраница. Продължаването на използването на нашите сайтове и услуги, предоставяни на физически лица след публикувана промяна в нашите Условия за поверителност, означава съгласието на физическото лице за използване на новопостъпилите данни в съответствие с изменените Условия за поверителност.

Как да се свържете с Комак Медикал
За въпроси или ако желаете да се свържете с Комак Медикал по каквато и да е причина, свързана с поверителността на данните, моля, свържете се с нас писмено (по пощата), както следва:

Комак Медикал Ltd.
69, бул. „България“, ет.7
Кула (сграда) Б
1404 София, България или

чрез мейла на Длъжностно лице по защита на данните: privacy@Комак-Медикал.com
или по телефона: +359 2 8921000

ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ