en
|
bg
Политика за личните данни

Политика за защита на личните данни

Неприкосновеността на личната информация е важна за Комак Медикал и Комак Медикал ще използва всяка лична информация само в съответствие с условията на настоящата Политика за защита на личните данни. Комак Медикал събира идентифицираща лична информация за някое лице, само ако лицето избере да я предостави на Комак Медикал. Ние не споделяме никаква идентифицираща лична информация с трети страни за целите на тяхната маркетингова дейност. Цялата информация се събира, обработва и съхранява в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския съюз (ЕС) за защита на личните данни.

Моля, прегледайте тази Декларация за поверителност, за да научите повече за това как ние събираме, използваме, споделяме и защитаваме информацията онлайн.

Тази Политика се прилага за всички лични данни, било то в електронен или хартиен формат, получени от Комак Медикал в ЕС или в страна, в която Комак Медикал извършва дейност.

 • Лична информация е всяка информация или набор от информация, която идентифицира, или би могла да бъде използвана от или от името на Комак Медикал за идентифициране на дадено физическо лице. Личната информация не включва информация, която е обезличена така, че едно физическо лице да не може да бъде идентифицирано.
 • Физическо лице е реално, действително съществуващо лице, което се намира в Европейския съюз, или в държава, в която Комак Медикал извършва дейност, чиято лична информация се споделя с Комак Медикал.
 • Трета страна е всяко юридическо лице, различно от физическото лице и Комак Медикал.
 • Директива за защита на личните данни на Европейския съюз е Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни.
 1. Идентифицираща лична информация

Комак Медикал е регистриран оператор на данни и работи в съответствие с приложимото законодателство. Комак Медикал събира лична информация само за оперативни цели. Цялата лична информация се събира, обработва и съхранява в съответствие със законите за защита на личните данни. Личните данни могат да се събират от Комак Медикал на хартиен носител и/или по електронен път.

 1. Събрана информация чрез уеб сайта на Комак Медикал

Уеб сайтът на Комак Медикал може се посещава без предоставяне на лични данни.

Комак Медикал автоматично получава определени видове информация, винаги когато дадено физическо лице взаимодейства с нас на нашия сайт. Автоматичните технологии и услуги, които Комак Медикал използва, може да включват, например, дневници на уеб сървър/IP адреси и приложение, както и инструменти за приложения и за съдържание на трети страни като например:

 • Дневници на уеб сървър/IP адреси: IP адрес е номер, зададен на компютър, винаги когато той осъществява достъп до Интернет. Цялата компютърна идентификация в Интернет се осъществява с IP адреси, които позволяват на компютрите и сървърите да се разпознават и да комуникират помежду си. Комак Медикал събира IP адреси, за да извършва системна администрация и преглед на ефективността на уеб сайта.
 • Бисквитки: Бисквитката представлява информация, която се поставя автоматично на твърдия диск на отделния компютър, когато някой осъществи достъп до определени уеб сайтове. Бисквитката се използва като уникален идентификатор на браузъра на физическите лица към сървъра.
 • Обобщена информация: В някои случаи, Комак Медикал може да премахне личните идентификатори от данните, които дадено физическо лице е предоставило, и да ги поддържа в обобщена форма. Тази информация може да бъде комбинирана с друга информация за получаването на анонимна, обобщена статистическа информация (напр. брой на посетителите, име на първоначалния домейн на доставчик на Интернет услуги), която е полезна за нас при подобряването на нашите продукти и услуги.
 1. Сигурност

Комак Медикал използва технология и предпазни мерки за сигурността, правила и други процедури за защита на личната информация от ненеразрешен достъп, неправилна употреба, разкриване, загуба или унищожаване. За да гарантира поверителността на информацията на физическото лице, Комак Медикал използва също стандартни за бранша защитни стени и защита с парола.

 1. Използване на данни

Комак Медикал, включително всички нейни дъщерни дружества, подразделения и групи по целия свят и/или дружествата, които наемаме за извършване на услуги от наше име, ще използват личната информация, която дадено физическо лица реши да ни предостави, като се съобразяват с исканията на физическото лице. Ние ще запазим контрола и отговорността за използването на тази информация. Част от тези данни може да бъдат съхранявани или обработвани в компютри, намиращи се под други юрисдикции, чиито закони за защита на личните данни може да се различават от юрисдикцията, под която живее отделният човек. В такива случаи, Комак Медикал ще гарантира, че има съответните защити, които да изискват обработващият данните в тази страна да поддържа защити на данните, които са равностойни на тези, които се прилагат в държавата, в която живее физическото лице, или ако няма специално законодателство, защитите, определени в Директивата на Европейския съюз за защита на личните данни.

 1. Споделяне и прехвърляне на данни

Комак Медикал може да споделя лична информация за дадено физическо лице с различни външни компании или клиенти за целите на извършването на основната си дейност, или за изпълнението на законови изисквания. Комак Медикал може също да споделя лична информация с клонове и филиали на нашата компания. Всички тези компании са длъжни да се съобразят с условията на нашата политика за защита на личните данни.

Ние също може да разкрием лична идентифицираща информация за тези цели:

– да отговорим на съответните искания на легитимните държавни институции, или когато това се изисква от приложимите закони, съдебни заповеди или правителствени постановления; или

– когато е необходимо за корпоративни одити или за разследване или отговор на жалба или заплаха за сигурността.

Без директна маркетингова употреба от трети лица: Комак Медикал няма да продава или по друг начин да прехвърля личната информация, която дадено физическо лице ни предоставя на нашия уеб сайт или лично, на трети лица за тяхна собствена директна маркетингова употреба.

 1. Декларация за поверителност на личните данни за деца

Комак Медикал не събира никаква лична информация от лица, за които знаем, че са под 18-годишна възраст, без предварителното, доказано съгласие на техния законен представител. Такъв законен представител има правото, при поискване, да види информацията, предоставена от детето и/или да поиска нейното заличаване.

 1. Връзки към други сайтове

Уеб сайтът на Комак Медикал съдържа връзки към редица уеб сайтове, които може да предложат полезна информация на нашите посетители. Настоящата политика за защита наличните данни не се отнася до тези сайтове. Препоръчва се физическото лице да се обърне към тях директно за информация относно техните политики за защита на личните данни.

 1. Актуализиране на Политиката за защита на личните данни

От време на време, Комак Медикал може да ревизира настоящата Политика за защита на личните данни. Всички такива промени в настоящата Политика за защита на личните данни ще бъдат своевременно оповестени на нейната страница. Продължаването на използването на нашите сайтове и услугите, предоставяни на физическите лица след получаването на съобщението за промяна в нашата Политика за защита на личните данни изразяват съгласието на физическото лице с използването на новопредоставената информация в съответствие с изменената Политика за защита на личните данни на Комак Медикал.

 1. Как да се свържете с Комак Медикал

За въпроси или, ако желаете да се свържете с Комак Медикал по някаква причина, моля свържете се с нас в писмен вид (по пощата), както следва:

Комак Медикал ООД

Бизнес център „Саут Сайд“

ул. „Майстор Алекси Рилец“

София 1618

България

или на телефон: +359 2 8921000

ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ