en
|
bg
Хоризонт 2020

ХОРИЗОНТ 2020 е най-голямата програма за научни изследвания и иновации на ЕС, разполагаща с близо 80 млрд. евро финансиране за 7 години (2014-2020 г.).Тя има за цел постигането на повече пробиви в науката, открития и световни нововъведения, пренасяйки велики идеи и научните открития от лабораторията до пазара, с концентриране върху три основни области: високи постижения в научната област, водещи позиции в промишлеността и обществени предизвикателства.

На малките и средните предприятия (МСП) — основен източник на работни места и иновации — е обърнато специално внимание в Хоризонт 2020. Те могат да си сътрудничат по проекти като част от консорциум и могат да получават подкрепа чрез специализиран инструмент, проектиран специално за високоиновативни малки дружества.

С гордост съобщаваме, че Комак Медикал ЕООД постави България в програмата на Хоризонт 2020 за изпълнение на проект по първа фаза по Инструмента за Малки и Средни предприятия, чиято цел е да се постигне нов подход за диагностициране на възпалителни и дегенеративни процеси в белите дробове, включвайки, но не ограничавайки се до: астма, ХОББ, туберкулоза и рак на белите дробове.

„Вие сте сред компаниите с най-иновативните идеи в света.“

Марко Рубинато, Проектен директор, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия, създадена от Европейската комисия (EASME)

Прочети още

През октомври 2015 екипът на Комак по Хоризонт 2020 успешно приключи първа фаза на проекта си: „Подобряване диагностиката на респираторни заболявания и повишаване конкурентноспособността и растежа на КОМАК Медикал чрез валидация на температурата на фракциониран издишан въздух като биомаркер, посредством нов метод и уред”. В резултат на проекта си по Инструмента за МСП към Хоризонт 2020, КОМАК подаде финален доклад, показващ комерсиален потенциал и значима иновативност на предложената идея. Докладът бе одобрен от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия, създадена от Европейската комисия (EASME), с което успешно приключи фаза 1 и стартира подготовката на втора фаза по програма Хоризонт 2020 – Инструмент за МСП.

В допълнение според доклад на инструмента на Европейската комисия за оценка на иновативния потенциал на компаниите (IMP³rove Assessment report) от октомври 2015г., Комак Медикал се нарежда сред т.нар „Шампиони на растежа“ (Growth Champions) с 58%, над средното ниво от 54%, показвайки проява на положително иновативно управление.

Европейската академия по иновационен мениджмънт – IMP³rove предлага международни сравнителни анализи за малките и средни предприятия и използва холистичен подход за оценка на иновационния мениджмънт, представляващ ключов двигател на конкурентноспособността.

През февруари 2016 година Комак Медикал получи сертификат за високи постижения от ЕК за проектното си предложение за втора фаза по Инструмента за МСП към Хоризонт 2020. Печатът за високи постижения (т.нар Seal of Excellence) е знак за качество, който се присъжда на предложения за проекти, кандидатстващи за финансиране по Хоризонт 2020.

Проектното предложение на Комак Медикал бе оценено като високо иноватовно от страна на ЕК, което съвпада с констатациите във финалния доклад на компанията, по първа фаза, за значима иновативност и пазарен потенциал на проектната идея за валидация на температурата на фракциониран издишан въздух като биомаркер, посредством нов метод и уред. Предлаганата иновация oт Комак Медикал е в отговор:

  • от една страна, на световни и европейски предизвикателства, свързани с белодробните заболявания, причиняващи високи нива на смъртност – около 1 милион годишно в Европа, 2/3 от които са в Европейския съюз, при разходи възлизащи на 380 млрд. евро;
  • от друга страна, на осъществяването на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България (ИСИС) (2014-2020) чрез напредъка на страната ни по тематичните приоритети – биотехнологии, индустрия за здравословен живот и фармация.

Участието на Comac Medical като бенефициент на Horizon 2020 е уникален за компанията успех. Той е в резултат на мотивацията, опитът и амбицията на нашия екип да получим знания. Това признание показва и способността ни да изпълняваме проекти по Европейската програма за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и европейските структурни и инвестиционни фондове. Доказваме, че сме в състояние да генерираме значителни икономически иновации, които влияят върху глобалното здравеопазване по изключително положителен начин.

ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ