en
|
bg
Европейски проекти
Процедура за избор с Публична покана 01.11.2018г.

„Комак Медикал” ООД обявява процедура за избор на изпълнител тип Публична покана с предмет:  “Доставка на ДМА по следните обособени позиции:

  • Обособена позиция 1  Доставка и въвеждане в експлоатация на индустриален програматор на електроника – 1бр.;
  • Обособена позиция 2 Доставка и въвеждане в експлоатация на  Автоматизиран микроскоп за проверка на насищане на електронни платки и микропроцесори – 1бр.;
  • Обособена позиция 3 Доставка и въвеждане в експлоатация на 3Д принтер за прототипиране – 1бр.
    по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Краен срок за подаване на оферти 09.11.2018г.

Поканата и документацията по процедурата може да свалите тук.

ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ