en
|
bg
Европейски проекти
Процедура за избор с Публична покана 16.04.2019г.

„Комак Медикал” ООД обявява процедура за избор на изпълнител тип Публична покана с предмет:  „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на софтуерни библиотеки“, в изпълнение на АДБФП BG16RFOP002-1.005-0186-C01 по процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации”.

Краен срок за подаване на оферти 23.04.2019г.

Поканата и документацията по процедурата може да свалите тук.

ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ