en
|
bg
Европейски проекти
Подкрепа за разработване на интелигентна система за неинванзивно измерване на кръвна захар

На 18.07.2018г. “Комак Медикал” ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005 “Разработване на продуктови и производствени иновации” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Наименование на проектното предложение: Разработване на „Интелигентна система от сензори за неинванзивно измерване на кръвна захар“

Основна цел на проектното предложение е разработването на иновативно устройство – Интелигентна система от сензори за неинванзивно измерване нивата на кръвна захар. С разработването на иновативното устройство се цели да се постигне по-висока селективност и прецизност на резултатите от измерването, както и постигане на прогресивно подобрение в измерването и определянето на резултата. Разработката има за цел да следи промяната в нивата на кръвната захар на пациенти, като за постигане на резултата ще се използва неинвазивно измерване. Същото ще доведе до отпадане необходимостта от интервенция/убождане/ върху пациента, за да се осигури нужната за анализ капка кръв.

Начало на проекта: 18.07.2018г.

Край на проекта: 18.01.2020г.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”.

Стойност на проекта: 953 710.00 лв., от които 510 702.10 лв. европейско финансиране и 90 123.90 лв. национално съфинансиране.

ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ