en
|
bg
EU Projects
The information about EU Projects is available only in Bulgarian *
Завършен проект по ОПИК

04.11.2016

Успешно завърши и беше отчетен проектът BG16RFOP002-2.001-1139-C01 „Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на Комак Медикал ЕООД, посредством закупуване на високотехнологични активи.“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Целените с него и реализиращи се икономически резултати от внедряването на високотехнологичните активи  се изразява в повишаване производствения капацитет на компанията, реализиране на доходи от предоставяне на услугите на външни пазари, разширяване на пазарният дял, съкращаване сроковете за изпълнение и др.. Същият проект допринесе за постигането на устойчиво развитие, съгласно принципите на хоризонталните политики на ЕС, като запази и задълбочи тенденцията на растеж на компанията в дългосрочен план. 

Това се постигна чрез закупени, доставени и внедрени специализирани Дълготрайни материални и нематериални активи (ДМА и ДНА)Система за назначаване и извличане на лабораторни изследвания – 1 бр.;  Система за извличане, обработка и съхранение на лабораторни данни – 1бр.; Сървър за назначаване на изследвания – 1бр.; Сървъри за обработка и съхранение на данни – 2бр.; UPS – 3бр.; Мрежов рутер – 2бр.; Шкаф за сървърно и комуникационно оборудване – 1 бр.

SUBMIT RFP