en
|
bg
EU Projects
The information about EU Projects is available only in Bulgarian *
Подобряване на производствения капацитет в МСП

На 29.03.2016г. „Комак Медикал“ ЕООД сключи договор с Министерство на Икономиката, чрез Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Наименование на проектното предложение: „Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на „Комак Медикал“ ЕООД, посредством закупуване на високотехнологични активи“ на обща стойност: 1 672 760,00 лв.

Основната цел на проектното предложението е подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на „Комак Медикал“ ЕООД, посредством закупуване на високотехнологични активи.

Резултати вследствие успешното реализиране на проекта:

    • Оптимизиране на производствения процес;
    • Намаляване обема на влагания ръчен труд;
    • Подобряване на ресурсната ефективност.

Начало на проекта: 29.03.2016г.
Край на проекта: 29.03.2017г.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Безвъзмездна финансова помощ: 951 973,50 лв., от които 809 177,475 лв. европейско и 142 796,025 лв. национално съфинансиране

SUBMIT RFP