en
|
bg
EU Projects
The information about EU Projects is available only in Bulgarian *
Технологична модернизация в предприятието

На 02.05.2023г. „КОМАК МЕДИКАЛ“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.004-1796-C01 по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Наименование на проектното предложение: „Технологична модернизация в предприятието“ на обща стойност 1 399 000,00 лв.

Основната цел:
Основната цел на проектното предложение и предвидените инвестиции е цифровизация, предлагане на нови услуги и повишаване на производствения капацитет на “Комак Медикал” ООД, чрез разширяване капацитета на съществуващия стопански обект на компанията в гр.Плевен, намаляване на разходите, оптимизиране на процесите по провеждане на клинични изпитвания, възстановяване на икономическия потенциал на фирмата от периода преди COVID 19 пандемията и създаване на условия за бъдещ растеж и развитие чрез закупуване на нови активи и цифровизация. Като очакван резултат е и подобряване експортния потенциал и осигуряване на устойчиво развитие на “Комак Медикал” ООД на пазара и увеличен оборот след предоставяне на финансовата подкрепа. В рамките на проекта е заложено реализирането на следните специфични цели:
– оптимизиране на производствения процес и дигитализация;
– намаляване обема на влагания ръчен труд;
– подобряване на ресурсната ефективност;
– Нарастване на броя клинични проучвания, извършвани от “Комак Медикал” ООД чрез внедряването на ново високотехнологично оборудване.

Начало на проекта: 02.05.2023г.
Край на проекта: 02.05.2024г.

SUBMIT RFP