en
|
bg
Новини
Kомак Медикал участва в публичните консултации в рамките на „Механизма за подкрепа на политиките“ по програма Хоризонт 2020
май 18, 2017

На 17 май 2017г. в София Тех Парк, Комак Медикал, представляван от Моника Панайотова, взе участие в проведена среща с представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на икономиката, бизнеса и академичните среди, с 4 независими експерти от Австрия, Белгия, Холандия и Финландия, които са част от „Механизма за подкрепа на политиките“ по програма Хоризонт 2020 (Horizon 2020 Policy Support Facility (PSF)), насочен към „подобряване на разработването, изпълнението и оценката на политиките за научни изследвания и иновации“.

За да подкрепя държавите в реформирането на техните системи за научни изследвания и иновации, ГД „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия инициира инструмента за подкрепа на политики – PSF като важна част от процеса на неговото прилагане е свързано с провеждането на срещи с представители на университети, научни организации, бизнеса и неправителствени организации, в рамките на които те споделят своето мнение и опит за провежданите в България политики в областта на научните изследвания.

Комак Медикал бе поканен в качеството си на бенефицинет по проект – Фаза I от Инструмента за Малки и Средни предприятия на Хоризонт 2020 и носител на сертификат за високи постижения от Европейската комисия за проектното си предложение за Фаза II по Инструмента за МСП към Хоризонт 2020: „Подобряване диагностиката на респираторни заболявания и повишаване конкурентноспособността и растежа на Комак Медикал чрез валидация на температурата на фракциониран издишан въздух като биомаркер, посредством нов метод и уред.“

Kомпанията бе представена и като отличена през 2016г. с наградата „Питагор” на Министерство на образованието и науката в категория – фирма с най-много инвестиции в научната дейност. Изхождайки от разбирането, че е нужна успешна комбинация от стратегическа визия за бъдещето и правилно, целево финансиране, разходите за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) на Комак Медикал през 2015г. са в размер на 74% от нетните приходи от продажби, а през 2016г. нарастват на 80%. Броят на служителите ангажирани с научноизследователска и развойна дейност са над 66% от общия брой на служителите на компанията.

В рамките на публичната консултация, участниците от иновативната екосистема в страната се обединиха около необходимостта от практическа приложимост и ефективност на научните изследвания и намиране на баланс между иновациите, близки до пазарна реализация и върховите постижения в науката. Те поставиха акцент върху въздействието на научните изследвания върху икономиката и обществото и респективно върху необходимостта от генериране на ключови индикатори за изпълнение (KPIs), свързани с резултатността, ефективността и специфичното въздействие на дадено изследване.

В резултат на задълбочените обсъждания с различни експерти по време на своето посещение в България и въз основа на получените и анализирани документи, eкспертната делегация в състав – проф. Люк Соте, г-жа Беа Махю, Терту Лууконен, Волфганг Полт ще изготви експертни констатации, които след представянето си през есента на 2017г., ще залегнат през ноември 2017г. във финалния доклад за оценка на текущото състояние и формулиране на набор от конкретни препоръки за това как да се отговори на двете цели, свързани с разработването на: 1) система за финансиране, основана на резултатите от научните изследвания, вдъхновена от най-добрите практики на държавите-членки, 2) модел за оценка на изпълнението на научни изследвания от публичните научноизследователски институции.

Докладът и препоръките ще бъдат представени на Българската научноизследователска общност преди края на 2017 г.

Последни новини
ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ