en
|
bg
Новини
Комак Медикал участва в консултация със заинтересованите страни по Хоризонт 2020
май 4, 2017

На 28 април 2017 г., Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ към Европейската комисия и Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) организираха съвместно мероприятие в Брюксел за представяне и обсъждане на резултатите от консултациите със заинтересованите страни по програма „Хоризонт 2020“ .

В тази връзка Комак Медикал бе поканена да представи гледната точка на бизнеса по време на сесия, посветена на визията на организациите на гражданското общество за Хоризонт 2020, модерирана от Christophe Lefevre, член на ЕИСК. Като част от панела, представителят на Комак, Моника Панайотова изнесе презентация относно трите основни въпроса: кoи са двете неща, които работят добре в „Хоризонт 2020“ и двете, които се нуждаят от подобрение? Как би могло допълнително да се рационализира финансирането за научни изследвания в ЕС?; Как би могло да се повиши обществената значимост на програмите на ЕС в областта на научноизследователската и развойната дейност?

От една страна, тя се съсредоточи върху положителните стъпки, предприети от Европейската комисия за опростяване на процедурите за участие чрез въвеждане на редица административни и финансови улеснения, които намаляват административната тежест за бенефициентите и достъпът им до „Хоризонт 2020“.

От друга страна, г-жа Панайотова подчерта необходимостта от:

  • привличане на повече млади изследователи, предприемачи и иноватори с цел запазване на талантите в пределите на ЕС;
  • равно заплащане за учените по „Хоризонт 2020“, за да се създаде отворен и привлекателен европейски пазар на труда с гъвкава мобилност не само от новите държави-членки към старите, но и обратното;
  • по-добра обратна връзка от оценителите, включваща обосновано и подробно описание на това, което трябва да се подобри от кандидатите, което ще доведе до по-висок процент на успеваемост по програмата.

Моника Панайотова приветства подхода на Европейската комисия и на Европейския икономически и социален комитет „да говорят с хората, а не на хората“. Тя подчерта, че всяка заинтересована страна допринася за цялостния успех на пълния иновационен потенциал на европейската икономика, давайки пример с КОМАК, където разходите за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност през 2016 г. представляват 80% от нетните приходи от продажби.

По време на събитието бяха проведени много конструктивни дискусии с Gonçalo Lobo Xavier, заместник-председател на ЕИСК, Kurt Vandenberghe, директор на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия, Rosalinde Van der Vlies, началник отдел „Оценяване“, Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия, Ulrich Samm, докладчик на становището на ЕИСК относно средносрочната оценка на „Хоризонт 2020“, както и с различните представители на иновационната, научноизследователската и предприемаческата екосистеми в Европа.

Изтегли: Презентация на Моника Панайотова от 28-ми април (pdf).

Последни новини
ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ