en
|
bg
Хоризонт 2020

ХОРИЗОНТ 2020 е най-голямата досега рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации, разполагаща с близо 80 млрд. евро финансиране за 7 години (2014-2020 г.). Тя има за цел постигането на повече открития и нововъведения,, пренасяйки идеите от лабораторията до пазара, концентрирайки се върху три ключови области: високи постижения в науката, водещи позиции в промишлеността и обществени предизвикателства.

Хоризот 2020 обръща специално внимание на малките и средните предприятия (МСП), основен източник на работни места и иновации, чрез специализиран инструмент, който им помага да си сътрудничат по проекти като част от консорциум.

С гордост съобщаваме, че Комак Медикал ЕООД се възползва именно от този инструмент и постави България в програмата на Хоризонт 2020 за изпълнение на проект, чиято цел бе да се постигне нов подход за диагностициране на възпалителни и дегенеративни процеси в белите дробове, включвайки, но неограничавайки се до: астма, ХОББ, туберкулоза и рак на белите дробове.

„Вие сте сред компаниите с най-иновативните идеи в света.“

Марко Рубинато, Проектен директор, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия, създадена от Европейската комисия (EASME)

Прочети още

През октомври 2015 Комак Медикал успешно приключи фаза I на проекта: „Подобряване диагностиката на респираторни заболявания и повишаване конкурентноспособността и растежа на Комак Медикал чрез валидация на температурата на фракциониран издишан въздух като биомаркер, посредством нов метод на измерване с уред”. В резултат Комак подаде финален доклад, съдържащ детайлите и резултатите от предварителното проучване, които потвърждават търговския потенциал и значимата иновативност на проектната идея.

Докладът бе одобрен от Европейската комисия, с което беше дадено началото  на подготовката за фаза II на проекта.

В допълнение Комак Медикал бе оценена и от IMP³rove – инструментът на Европейската комисия за измерване на иновативния потенциал на дадена компания. С това компанията се нареди сред „Шампионите на растежа“ (Growth Champions) в Европа.

Европейската академия по иновационен мениджмънт – IMP³rove предлага международни сравнителни анализи за малките и средни предприятия и използва холистичен подход за оценка на иновационния мениджмънт, представляващ ключов двигател на конкурентноспособността. Анализът на Комак сочи положително иновационно управленческо представяне с общ показател 58% при среден показател 54% за всички държави в ЕС.

През февруари 2016 година Комак Медикал получи сертификат за високи постижения (Seal of Excellence) за представения пред Европейската комисия проект за малки и средни предприятия към Хоризонт 2020 за фаза II по проекта.

(Печатът за високи постижения е знак за качество, който се присъжда на предложения за проекти, кандидатстващи за финансиране по Хоризонт 2020.)

Проектното предложение на Комак Медикал бе оценено от Европейската комисия като високо иновативно, което съвпадна с констатацията във финалния доклад за първа фаза на проекта.

Докладът изтъква значимата иновативност и пазарен потенциал на валидацията на биомаркер SB-FrEBT (температурата на фракциониран издишан въздух, посредством нов медицински уред).

Предлаганата иновация oт Комак Медикал е в отговор:

  • от една страна, на световни и европейски предизвикателства, свързани с респираторни заболявания, причиняващи високи нива на заболеваемост и смъртност особено сред най-уязвимите групи от млади и възрастни хора – (около 1 млн. смъртни случая годишно в европейския регион, 2/3 от които в страните от Европейския съюз, с обща загупа 380 млрд. евро;
  • от друга страна, на прилагането на иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България (ИСИС) (2014-2020) чрез напредъка на страната по тематичните приоритети – биотехнологична и индустрия за здравословен живот, фармация.

Участието на Comac Medical в Horizon 2020 като бенифициент е уникален за компанията успех. Той е резултат от мотивацията, опита и амбицията за придобиване на знания на нашия екип. Това признание показва и способността ни да изпълняваме проекти по Европейската програма за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и европейските структурни и инвестиционни фондове. С този успех доказахме, че сме в състояние да генерираме значителни икономически иновации, които влияят изключително позитивно върху глобалното здравеопазване.

ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ