en
|
bg
Уведомление за поверително третиране на лични данни

Уведомление за поверително третиране на лични данни за клиничен изследователски център, изследовател и партньор в дейности по набиране на участници

Кои сме ние?

Ние сме „Комак Медикал“ ООД, частно бутиково дружество, извършващо клинични проучвания по възлагане на Спонсор, предоставящо пълен обхват услуги в областта на клиничните проучвания с над 290 служители, опериращo в множество европейски държави, покриващи население от над 390 милиона, например: България, Румъния, Испания, Италия, Сърбия, Македония, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора,  Молдова, Грузия (Югоизточна Европа), Литва, Латвия, Естония (Балтийски регион), Беларус, Полша, Унгария, Словения, Косово, Албания, Кипър, Гърция, Казахстан, Обединеното кралство, Чехия, Турция и САЩ.

Нашите данни като юридическо лице и като администратор на лични данни са:

„Комак Медикал“ ООД, ЕИК 103174683, с адрес на управление в България, гр. София, ул. Одрин 131, ет. 5, и адрес за кореспонденция:

бул. България 69,
Кула „Б“ ет. 7
1404 София, България

Тел: +359 2 892 10 00

Факс: +359 2 892 10 01

Длъжностно лице по защита на данните: privacy@comac-medical.com.

Ако сте единствено посетител на нашия уебсайт, ние не обработваме конкретни Ваши лични данни, с изключение на данните за IP адрес, приблизително местоположение, вид на устройството и информацията от бисквитките, както е описано по-долу и в нашето уведомление за бисквитки.

Настоящите форми за кандидатстване имат за цел да декларират интереса Ви и да бъдете включени в нашата база данни на бъдещи клинични изследователски центрове, изследователи и партньори в дейности по набиране на участници (насочващи лекари). Базата данни е предназначена да се използва като вътрешен източник, от който можем да черпим информация за център, изследователи и/или насочващи лекари, които да бъдат включени в клинично изпитване, провеждано от нас като Договорна изследователска организация, действаща от името на Спонсора на клинично проучване. Включването в базата данни не гарантира, че ще бъдете избрани и/или ще Ви бъде предложено да станете изследовател, изследователска организация или партньор за клинично проучване или изпитване.

За да Ви предоставим необходимата информация по отношение на обработването на личните Ви данни е жизненоважно да прочетете настоящото уведомление за поверителност, преди да дадете своето съгласие. Ако имате въпроси и притеснения в това отношение, не се колебайте да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на адрес privacy@comac-medical.com.

 1. Какви лични данни събираме и обработваме?

 

За да регистрираме интереса Ви да бъдете включени в нашата база данни за клиничен изследователски център, изследовател или партньор в дейностите по набиране на участници, трябва да събираме и обработваме определен набор от информация, включително лични данни.

За клиничен изследователски център ние обработваме информация за името или основните лица за контакт, имейл адреси, телефонни номера. Останалата информация, предоставена във формуляра за регистрация, може да не се счита за лична, тъй като тя е свързана само с числеността на персонала, опита на центъра, знанията, организацията, оборудването и друга организационна информация. Последната не е свързана с идентифицирано лице или лице, което може да бъде идентифицирано.

За изследователи  ние можем да обработваме автобиографични данни, име, дата на раждане, локация, контакти, професионален опит, образование, в т.ч. копие от диплома, ако е необходимо, членство в професионални организации, медицински сертификат, наименование и адрес на клиниката, където в момента работите, ако е необходимо.

 

Ако на по-късен етап е предложен договор, можем да обработваме финансови данни във връзка с плащания.

 

В случай, че бъде сключен договор със спонсор, в хода на работата можем да генерираме допълнителни данни, които биха могли да се определят като лични например журнална информация, съдържание на кореспонденция и други свързани клинично проучване.

 

Когато посещавате наши офиси или помещения, в тях има инсталирано видеонаблюдение и вашите данни като посетител могат да бъдат записани.

 

Ние не обработваме данни разкриващи етнически произход, здравословно състояние, за съдимост, увреждания, религиозни вярвания, освен ако не се изисква от специален закон или Добрата Клинична Практика.

 

За партньори в дейностите по набиране на участници (насочващи лекари) ние събираме и обработваме информация за Вашето име, титла, телефонен номер, имейл адрес, свързаност или членство в професионална организация или работно място, включително техния адрес. Освен това, ние ще събираме и допълнително ще обработваме информация за Вашата професионална квалификация и специалност.

 

 

За всички групи потребители и посетители на уебсайта ние можем да обработваме информация, свързана с Вашето местоположение, IP адрес, Вашите уеб предпочитания, както е посочено в нашата Политика за бисквитки, начина, по който навигирате и взаимодействате с този уебсайт. Целта е да се подобрят неговите функционалности и услугите, които предлага.

 

Понякога можем да провеждаме т. нар. ремаркетинг кампании с цел да подобрим видимостта и прозрачността на нашата дейност и нашите услуги.

 

 1. Как събираме лични данни?

За целите на поддържането на описаната тук база данни ние получаваме Вашите данни директно от Вас. В някои случаи можем да валидираме данните, които предоставяте с помощта на външни източници на обществена информация.

 

Чрез използването на този уебсайт и неговите форми можем автоматично да събираме информация за вашия IP адрес, приблизителното местоположение, устройството (тип на устройството – мобилно или компютър), данните в дневника (логове), информация за използването и бисквитките.

Информацията за местоположението не се проследява целенасочено, но предоставя информация за географската зона, от която устройството Ви взаимодейства с нашия уеб сайт, както е посочено от IP адреса на друг подобен идентификатор.

 

Повече информация за бисквитките можете да намерите в нашата Политика за бисквитки.

 

 1. За каква цел е необходимо да предоставите личните си данни?

За да можем да Ви включим в нашата база данни от бъдещи клинични изследователски центрове, изследователи или насочващи лекари, ние се нуждаем от набор от лични данни, които се използват за предварителна оценка на допустимостта на основание легитимен интерес или законово задължение. В допълнение, Вашите лични данни са необходими, за да се свържем с Вас за потвърждаване на Вашето желание или за допълнителна информация (ако е необходимо). В случай че бъдете избрани, ще Ви поканим да участвате в съответното клинично проучване/изпитване като клиничен изследователски център, изследовател или насочващ лекар (партньор в дейностите по набиране на участници). За потенциалното сключване и изпълнение на договор ние можем да обработваме допълнителни данни, които могат да са необходими за тази цел. На този по-късен етап могат обработвани данни, свързани със сключваните застраховки (когато е приложимо), за да можем да докажем спазването на изискванията на закона, комуникация и кореспонденция. Когато е необходимо, ние можем да разчитаме на легитимен интерес, особено ако посещавате наши помещения или използвате наши ресурси.

 

Може също да виждате реклами за нашите дейности, услуги и/или продукти чрез т. нар. ремаркетинг кампании.

 

Можем да използваме личните данни за статистически и архивни цели. В този случай ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на личните данни.

 

Ние не планираме да обработваме по-нататък Вашите лични данни за цели, различни от описаните тук. В случай на промени, ще Ви уведомим преди тази допълнителна обработка.

 

 

 1. Кое е правното основание за обработването и защо се нуждаем от Вашето съгласие по отношение на обработката на лични данни?

Включването в нашата база данни от бъдещи клинични изследователски центрове, изследователи и партньори в дейностите по набиране на участници (насочващи лекари) е доброволен акт, основан на съгласие. Когато давате съгласието си, Вие декларирате волята си за включване в нашата база данни, както и съгласието Вашите лични данни да бъдат използвани за тази цел. Вашето съгласие трябва да бъде свободно, специфично за целите, описани тук, информирано, както е посочено в настоящото уведомление за поверителност и недвусмислено. Ще имате възможност да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите имейл на privacy@comac-medical.com.

 

Обработването на данни за базата данни, проучване на потенциала и селекцията са базирани на легитимен интерес. В някои случаи селекцията може да бъде основана и на законово задължение, ако извършваме тази дейност от името на спонсор.

 

За архивиране и статистически цели ние се позоваваме на легитимен интерес или правно задължение, в зависимост от съответните обстоятелства.

 

За кампаниите за ремаркетинг се позоваваме на Ваше съгласие.

 

 

 1. Какви биха били последствията в случай, че не дадете съгласието си за обработка на лична информация?

Ако нямаме Вашето валидно съгласие за обработване на лични данни, не можем да Ви включим в нашата база данни. Ние ще Ви изключим и незабавно ще спрем обработката на личните Ви данни, ако Вашето съгласие не е валидно или ако имаме основателно предположение, че Вашето съгласие може да е невалидно.

 

 1. Споделяме ли личната Ви информация с вътрешни организации?

Ние може да споделяме Вашите лични данни с нашите филиали и/или местни офиси в други държави, които са свързани с Comac Medical, с които споделяме един и същ набор от информация и административни ресурси. Няколко служители на „Comac Medical“ Ltd.(България)/Comac Medical Hungary (клон на българското дружество) / S.C. Comac Medical S.R.L.L. (Румъния)/ Comac Medical D.O.O.(Serbia)/ Comac Medical DOOEL (Македония)/ UAB Comac Medical (литовски)/ UAB Comac Medical Poland (литовски) Comac Medical LLC ()/ Грузия Комак Медицински Л.О. (Босна и Херцеговина)/ Comac Medical D.O.O. (Хърватия)/ Comac Medical SHPK (Албания)/ COMAC MEDICAL LTD БУЛГАРИСТАН ИСТАНБУЛ МЕРКАС АДВИ, MC COMAC MEDICAL, Интернешънъл Рисърч Нетуърк ООД и/или нейните филиали могат да имат достъп до вашите данни само ако е необходимо, както е описано по-горе.

 

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани за горепосочените цели само от отговорни служители на Comac Medical, които трябва да се знаят и само до степента, необходима за съответната цел или изпълнение на Договора Ви.

 

 

 1. Споделяме ли личната Ви информация с външни организации?

Можем да споделяме Вашите лични данни с доставчици на услуги и бизнес партньори, одитори, спонсори, монитори, хостинг и услуги в облак, уеб разработчици, правни съветници, професионални консултанти и други.

 

Можем да споделяме Вашата информация с правоприлагащите органи, съдилищата, регулаторните органи, публичните органи , ако това се изисква от закона или по административен ред.

 

Вашата самоличност ще бъде винаги поверителна, освен за специалистите, които трябва да събират, проверяват, прехвърлят и обработват вашите данни в изпълнение на горепосочените цели, като инспектори от компетентните органи, наблюдатели, одитори, данъчни и социалноосигурителни органи, Комисията по етика може да имат пряк достъп до Вашите лични данни.

 

Събраната информация може да бъде прехвърлена на други дружества или на изпълнители, които работят за тях. Вашата информация може да бъде изпратена до някои страни извън Европа, които може да нямат същото ниво на защита на личните данни като в Европа. Поверителността на вашата информация ще бъде защитена, доколкото законът позволява и ще бъде под надзора за толкова дълго, колкото е необходимо.

 

 1. За колко време съхраняваме Вашата лична информация?

Ние съхраняваме вашите лични данни за не повече от необходимото за целите, за които се обработват личните данни, или се изисква от приложимите закони. Ние винаги съхраняваме лични данни за ограничен период от време.

 

Данните за видеонаблюдението се съхраняват за период до 2 месеца.

 

Ако на по-късен етап вашите лични данни са включени в документацията по протокола за клинично изпитване или са свързани с клиничното изпитване, могат да бъдат съхранени за 15 години съгласно българското законодателство и най-малко 25 години, когато разпоредбите за клинични изпитвания влизат в сила.

 

 

 1. Прехвърляме ли личните Ви данни извън страната и извън ЕС?

Ако е необходимо за съответното потенциално клинично проучване/ изпитване, може да имаме спонсори, партньори, други изследователи и центрове, които са установени или разположени в чужда държава, включително извън Европейския съюз. Когато подготвяме клинично проучване/изпитване или други свързани дейности с международно покритие, можем да прехвърлим Вашите данни на нашите филиали, някои от тях извън ЕС. В някои случаи, когато е необходимо взаимодействие с друг филиал на Комак Медикал, той може да бъде установен или локализиран в чужда държава, включително извън Европейския съюз, следователно може да възникне трансфер на Вашите данни към нашите филиали, някои от тях извън ЕС/ЕИП.

 

Ние използваме интерактивни инструменти от Facebook, YouTube, LinkedIn, Google Maps и Google Analytics, които могат да прехвърлят Вашия IP адрес, уеб предпочитания, както е посочено в нашата Политика за бисквитки в други страни, включително извън ЕС.

 

 1. Как защитаваме Вашите права и свободи в случай на трансфер на лични данни извън ЕС?

За няколко държави, които не са членки на ЕС, Европейската комисия изрично прие решение, че тези държави осигуряват адекватно ниво на защита на данните и когато Вашите лични данни се прехвърлят към тях, не са необходими конкретни допълнителни гаранции от наша страна. Понастоящем Европейската комисия е признала Андора, Аржентина, Канада (търговски организации), Фарьорските острови, Гернси, Израел, Остров Ман, Япония, Джърси, Нова Зеландия, Швейцария, Уругвай и Съединените американски щати (ограничени до Щита за лични данни) като осигуряващи адекватна защита. Потенциално могат да бъдат признати и Обединеното кралство и Южна Корея.

 

В случай, че прехвърляме Вашите данни в други страни, които не са изброени по-горе, ние използваме стандартни договорни клаузи, за да гарантираме еднакво ниво на защита, както в ЕС.

 

В изключителни случаи, когато не е възможно или подходящо да се прилагат някои от предпазните мерки, за отделни трансфери, ние можем да прехвърлим Вашите данни, ако това е необходимо за изпълнението на договор между Вас и спонсора чрез нас или за прилагането на преддоговорни мерки по Ваше искане, или договора, сключен във Ваша полза, или когато това е необходимо за упражняване на правни претенции.

 

Когато е необходимо да се прехвърлят лични данни по важни причини от обществен интерес, като общественото здраве, предаването може да не е спорадично. Във всички други случаи ще бъдете помолени за изрично съгласие.

 

Трябва да знаете, че в тези случаи има риск вашите права, свързани с неприкосновеността на личния живот, да бъдат ограничени и да не ви бъдат предоставени същото ниво на защита на данните, както в ЕС/ЕИП.

 

 1. Можете ли да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни?

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите имейл до privacy@comac-medical.com

 

 1. Извършваме ли автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?

Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения, освен анализите, описани в нашата Политика за бисквитки.

 

 1. Как защитаваме Вашите лични данни?

Връзката на нашия уеб сайт, където попълвате своята лична информация, е защитена чрез сигурен интернет протокол.

 

„Комак Медикал“ ООД е въвело подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите права и свободи по отношение на защитата на личните данни, включително за предотвратяване на неоторизиран достъп, разкриване, загуба и/или промяна.

 

 1. Какви са Вашите права по отношение на обработката на лични данни?

 

 • Право на достъп

Имате право да изискате информация, независимо дали обработваме лични данни, свързани с Вас, и определена допълнителна информация в тази връзка, като например: целите на обработката, категориите лични данни, получателите, на които Вашите лични данни са били или ще бъдат разкрити и по-специално получатели в трети държави.

 

 • Право на коригиране

Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат коригирани, ако са  променени или се установи, че са непълни или неточни.

 

 • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато вече не са необходими за целите, за които са обработени, когато оттеглите съгласието си, на което се основава обработването и когато няма друго правно основание за обработването.

 

Имате право да поискате изтриването на Вашите данни, ако са били незаконно обработвани; ако Вашите данни трябва да бъдат изтрити за спазване на определено правно задължение.

 

След като разгледаме всички обстоятелства на настоящото искане, можем да откажем да изтрием личните Ви данни, ако обработването е необходимо, за да се спази правно задължение, приложимо за нас или по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за архивиране в обществен интерес, научни, статистически цели или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.

 

 • Право на ограничаване на обработката

 

Имате право да поискате ограничение на обработването, докато ние разглеждаме Ваше искане за коригиране, до потвърждаване на точността на личните Ви данни.

 

Можете също така да поискате ограничение за обработването, когато не искате личните Ви данни да бъдат изтрити, включително във връзка с упражняване или защита на правни претенции. Ограничението за обработването може да се прилага и ако сте подали възражение Ви срещу автоматично вземане на решение срещу Вас или профилиране, или по време на висяща проверка за това дали нашите законни основания надвишават Вашите права.

 

 • Право на преносимост на данните

 

Имате право да получите лични данни, които се отнасят до Вас и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и машинно четим формат, и имате право да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор в следните случаи :

 • Обработването се основава на съгласие или на договор и се извършва по автоматизиран начин.

 

При упражняването на това право прехвърлянето може да бъде извършено от нас на друг администратор само когато това е технически осъществимо.

 

Това право не се прилага за обработката, необходима за изпълнение на задача от обществен интерес.

 

Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на другите.

 

 • Право на възражение

 

Когато се вземат решения спрямо Вас (ако има такива), въз основа само на автоматизирано обработване на лични данни или профилиране, можете да възразите срещу този вид обработване.

Това право не може да бъде упражнено, когато автоматизираната обработка е необходима за сключване или изпълнение на договор между нас.

 

Когато обработваме Вашите данни за целите на директния маркетинг (когато е приложимо), имате право да възразите срещу този вид обработване по всяко време и обработката на личните Ви данни за тази цел се прекратява.

 

В зависимост от конкретната Ви ситуация, по всяко време на обработването на Вашите данни на основание на законен интерес, имате право да възразите пред нас. В този случай ние повече няма да обработваме Вашите данни, освен ако не докажем убедително това законно основание за обработване, което надделява над Вашите интереси, права и свободи или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

 • Право на подаване на жалба до надзорен орган

В рамките на ЕС имате право да подадете жалба до надзорен орган за това как се обработва Вашата информация и/или когато чувствате, че Вашите права и свободи по отношение на обработването на лични данни са нарушени.

 

Ако сте предоставили съгласие за обработване на лични данни, можете да го оттеглите по всяко време чрез изпращане на и-мейл на privacy@comac-medical.com

 

 1. Как да подадете запитване, оплакване или искане по отношение на защитата на данните?

Можете да подадете запитване, оплакване или искане по отношение на защитата на данните, като изпратите имейл на privacy@comac-medical.com.

 

За да обработим Вашата молба, може да поискаме допълнителна идентификация.

 

За да улесним процеса, може да изискаме също така да попълните конкретен формуляр за искане, за упражняване на правата си, особено ако молбата Ви е неясна. В този случай ще Ви предоставим съответния формуляр.

 

Ако действате чрез пълномощник или от името на някой друг, трябва да ни предоставите валидното пълномощно, следвайки приложимия закон.

 

 1. Използваме ли бисквитки на нашия уебсайт?

 

За можем да осигурим правилното функциониране на този уебсайт, понякога съхраняваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“. Повечето големи уебсайтове също използват този метод. Можете да проверите чрез браузъра си какви бисквитки използвате, колко дълго се съхраняват бисквитките и как да ги управлявате.

 

 1. Бисквитки и маркетингови инструменти, интегрирани в този уеб сайт

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате уебсайт. Те позволяват на уебсайта да съхранява Вашите действия и предпочитания (като потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки на дисплея) за определен период, така че не е нужно да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или превключвате от страница на страница.

 

Как да контролирате бисквитките?

 

Можете да блокирате, деактивирате и/или изтриете бисквитки за анализи и маркетинг, когато пожелаете – вижте https://aboutcookies.org/ за повече информация. В допълнение можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, и можете също да зададете повечето браузъри, които да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да коригирате някои параметри всеки път, когато посещавате сайт, а някои услуги и функции може да не работят.

 

Всички съвременни браузъри Ви позволяват да промените настройките си за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в менюто „опции“ или „предпочитания“ на Вашия браузър. За да сте запознати с тези настройки, следните връзки могат да помогнат или можете да използвате бутона „Помощ“ в менютата на браузъра си за повече подробности:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Edge

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Opera

Cookie settings in Safari

 

 

 1. Връзки към външни уеб страници

Нашият уебсайт може да Ви пренасочва към външни уебсайтове, които са независими администратори на данни и могат да обработват Вашите данни на тяхно правно основание. Моля, когато използвате други уебсайтове и външни системи, въпреки че сте пренасочени от нашия уебсайт, прочетете внимателно тяхната информация относно обработването на лични данни.

 

Освен това има вградени връзки към LinkedIn, Facebook, Google.

 

 1. Промени в настоящото уведомление за поверителност

Ние си запазваме правото да променяме или изменяме настоящото уведомление за поверителност. Например, може да се наложи да бъде променено с въвеждането на ново законодателство или с изменението му. Обновеното уведомление за поверителност ще бъде публикувано на този уеб сайт. Когато е разумно и/или в случай на значителни промени, ние ще уведомяваме субектите на данни, записани в нашата база данни чрез имейла, с който са се регистрирали или чрез публикуване на видимо съобщение на нашия уебсайт.

ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ