Сертификат за високи постижения за проектното предложение за фаза II на Инструмента за МСП към Хоризонт 2020

Комак Медикал получи сертификат за високи постижения от ЕК за проектното си предложение за втора фаза по Инструмента за МСП към Хоризонт 2020.

Печатът за високи постижения (т.нар Seal of Excellence) е знак за качество, който се присъжда на предложения за проекти, кандидатстващи за финансиране по Хоризонт 2020.

Проектното предложение на Комак Медикал бе оценено като високо иноватовно от страна на ЕК, което съвпада с констатациите във финалния доклад на компанията, по първа фаза, за значима иновативност и пазарен потенциал на проектната идея за валидация на температурата на фракциониран издишан въздух като биомаркер, посредством нов метод и уред.

С печата за високи постижения се отличават проекти, които успешно са отговорили на всички строги условия за подбор и отпускане на средства в рамките на оценката по Програма Хоризонт 2020 – Инструмент за МСП и които поради лимитиран бюджет на съответната покана, заслужават финансиране и от алтернативни източници (публични или частни) на национално, регионално, европейско или международно равнище.

Сертификатът за високи постижения потвърждава позицията на Комак Медикал в шампионската лига на бенефициентите по Инструмента за Малки и Средни предприятия на Хоризонт 2020, както и на „шампион на растежа“, съгласно проекта на Европейската комисия за оценка на иновативния потенциал на компаниите (IMP³rove Assessment report, 19.10.2015).

За повече информация, моля посетете: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en