БЪРЗО РАЗВИТИЕ И ОПИТ НА КОМПАНИЯТА

КОМАК МЕДИКАЛ ЕООД е частна ДИО SMO, предоставяща пълен комплект услуги, основана през 1997 г. от д-р Милен Врабевски. Благодарение на успешното развитие на компанията и инициативата за клинични изпитвания като цяло на Балканите, през последните 20 години нашият стратегически хоризонт надхвърли границите на нашия регион. Понастоящем КОМАК МЕДИКАЛ е в уникалната позиция да координира експертния опит от няколко балкански страни, както и от Балтийския регион (от 2009 г.) и да достигне до етапа на развитие, който да позволи обмен на знания и най-добри практики в областта на клиничните изпитвания и разработки. През 2013 г. Комак Медикал разшири дейността си в страни като Унгария и Полша. През 2015 г. Албания и Словения, 2016 г. – Гърция и Кипър, 2017 г. – Казахстан.

ПОСТОЯННО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА КОМПАНИЯТА

За да се поддържа високо ниво на съвършенство в клиничните изпитвания, ние наблягаме на инициативи и програми за непрекъснато развитие на служителите:
вътрешни и външни обучения по Добра клинична практика (GCP), обучения, специфични за центровете/протоколите, семинари за спазване на нормативната уредба и за изследователите, обучения относно Стандартните оперативни процедури (SOP) на Възложителя, изследователски срещи, обучения за актуализиране на Системата за управление на качеството (QMS) и т.н.

КОМАК МЕДИКАЛ  е организатор на редица събития, на образователни инициативи свързани с Добрата клинична практика (GCP) и  нормативната уредба за изследователи и независими регулаторни комисии по етика в няколко балкански страни – България, Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина. Здравните органи в Косово са се обърнали към Комак Медикал за предоставяне на професионални насоки и подкрепа в прилагането и развитието на стандартите на клиничните изпитвания, съгласно изискванията на ЕС и тези в световен мащаб.

ЯСНИ РАБОТНИ ПРОЦЕДУРИ

КОМАК МЕДИКАЛ  е разработила свои собствени вътрешни Стандартни оперативни процедури (SOP), за да се гарантира точното изпълнение на процедурите по изпитванията. Сертифицирането по ISO и ре-сертифицирането след 2004 г. са доказателство, че нашата Система за управление на качеството работи според приетите стандарти. Нашата компетентност и гъвкавост са оценени с положителни резултати от всички системни одити и одити на центровете от началото на 2001 година. Успешното разработване и въвеждане на нашата Система за управление на клинични изпитвания доведоха до по-добро провеждане на изпитванията. Това е доказана гаранция за успешното изпълнение на изпитванията и надеждността на клиничните данни.