Асоциацията за Добра клинична практика и развитие на клиничните проучвания е основана през април и е регистрирана през юни 2002 г. в София, България. Асоциацията е първото българско юридическо лице с идеална цел, чиито дейности са в областта на добрата клинична практика и клиничните проучвания, които представляват обществен професионален интерес. Тези дейности включват: обучение на медицински персонал за участие в международни изследователски и развойни проекти на територията на България и балканските страни в съответствие с правилата за Добра клинична практика (GCP), както и стартиране и координиране на професионални публични дискусии с цел подобряване на местното законодателство съгласно приложимите директиви в Европейския съюз. Асоциацията има за цел да допринесе по директен начин за насърчаване на доброто управление в областта на медицината.

Асоциацията за добра клинична практика и развитие на клиничните проучвания се председателства от д-р Милен Врабевски – основател и изпълнителен директор на КОМАК МЕДИКАЛ.

Европейска среща-презентация на Консорциума по стандартизация на обмена на клинични данни (CDISC) – София 2008г.

Асоциацията за добра клинична практика и развитие на клиничните проучвания е спонсор и организатор на първата образователна работна среща в Източна Европа – Европейска среща-презентация на Консорциума по стандартизация на обмена на клинични данни (CDISC) в София. Семинарът бе открит от г-жа Йорданка Фандъкова, тогава заместник-кмет на София – в Гранд хотел София в четвъртък, 19-ти февруари 2009г.

Събитието, организирано във връзка с Консорциума по стандартизация на обмена на клинични данни (CDISC), цели да предостави на специалистите в областта на клиничните изпитвания и регулаторните органи от балканските страни правилно възприемане и съответствие с глобалните стандарти за придобиване, обмен, представяне и архивиране на клинично-изследователски данни и метаданни. Основната цел е да се повиши информираността на делегатите за целите на всеки стандарт, за това как те биха могли да повлияят положително на собствените си дейности, свързани с научните изследвания и разработки. Мисията на Консорциума по стандартизация на обмена на клинични данни (CDISC) е да разработва и поддържа глобални стандарти за платформено-независими данни, които да улеснят оперативната съвместимост на информационната система, за да се подобрят медицинските проучвания и свързаните стях сфери на здравеопазването. Европейската агенция по лекарствата (EMEA) признава водещата роля на Консорциума по стандартизация на обмена на клинични данни (CDISC) в Европа и редовно изисква участието на Консорциума по стандартизация на обмена на клинични данни (CDISC) в технически консултативни комитети.
Събитието подчертава сериозните намерения на Балканите да станат истински лидери в обобщаването и обработката на клинични данни, както и координиращата роля за региона на българските организации в областта на научните изследвания и разработки, в съответствие със Седмата рамкова програма на ЕС за развитие на икономиката, основана на научни знания и иновации.

Въведение в клиничните проучвания и Добрата клинична практика (GCP) - Баня Лука, юни 2008 г.

Работната среща “Въведение в клиничните проучвания и Добра клинична практика” бе организирана в Баня Лука, Босна и Херцеговина с генералното спонсорство на КОМАК МЕДИКАЛ. Целта на семинара бе да предложи ценно професионално многофункционално обучение, опит в организирането и възможности за непрекъснато обучение за медицинските специалисти. Събитието бе организирано съвместно с Асоциацията за добра клинична практика и развитие на клиничните проучвания, Агенцията по лекарствата на Босна и Херцеговина и Министерството на здравеопазването и социалните грижи, Босна и Херцеговина.

Програмата на семинара беше насочена към важни въпроси в медицинската етика и включването на партньорството между индустриалните и академичните среди: признаването на значението на Добрата клинична практика (GCP) като международен етичен и научен стандарт за качество в проектирането, провеждането, отчитането и докладването на клинични изпитвания с участието на хора; спазване на правилата за Добра клинична практика (GCP), като споделена отговорност в рамките на фармацевтичната индустрия между възложителите на клинични проучвания, комисиите по етика, клиничните изследователи и представителите на регулаторните органи.