Клинична биостатистика

 • Адаптивен дизайн на изпитването
 • Разработване на протокола, вкл. размер на извадката и изчисляване на мощността
 • Рандомизация
 • Създаване на план на статистическия анализ
 • Статистически анализ и консултиране (вкл. разчитане на статистическите резултати)
 • Доклад от междинния анализ
 • Интегриран доклад от клинично изпитване и независим статистически доклад
 • Програмиране на Система за статистически анализ (SAS®), включително:
  • Анализ на база данни / SAS набори данни
  • Логическа проверка на валидността на данните
  • Статистически методи, таблици и списъци с данни
  • Графично представяне на данни
  • Валидиране на данни.