Изтекла процедура за избор с Публична покана

12.10.2017г.

„Комак Медикал” ЕООД обявява процедура за изборна изпълнител “тип” Публична покана с предмет: „Интелектуална собственост – провеждане на проучвания за разширяване обхвата на полезният модел в Литва – 1 бр.“  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGR16RFOP002-1.01 “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
Поканата и документацията по процедурата може да намерите на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details или да свалите тук: