Лекарствена безопасност

 • Управление на безопасността на клинични изпитвания
 • Център за безопасност на продукта (PSC) за осигуряване на
  • Пост-маркетингово наблюдение
  • Услуги свързани с лекарствена информация
  • Управление на оплакванията, свързани с продукта
  • PSMF Подготовка и поддръжка
 • Хостинг на база данни за безопасност с електронно регулаторно отчитане
 • Квалифицирано лице по лекарствена безопасност (QPPV) в Европа
 • Взаимодействие в световен мащаб с компетентните органи и отчитане пред тях.
 • Изготвяне на доклади за Съвета за международни организации на медицинските науки (CIOMS)
 • Сумарно периодично отчитане (DSUR, PSUR, и др.)
 • Отчитане на продукта в рамките на XEVMPD
 • Регистриране / пост-маркетингово авторизиране, планиране и провеждане на проучване
 • Управление на риска, кризисно управление и консултиране