Комак Медикал в шампионската лига на малките и средни предприятия в ЕС

На 21 август 2015г., бе подписан договор между Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия, създадена от Европейската комисия (EASME) и Комак Медикал ЕООД, за изпълнение на проект по първа фаза по Инструмента за Малки и Средни предприятия на Хоризонт 2020, озаглавен:

„Подобряване диагностиката на респираторни заболявания и повишаване конкурентноспособността и растежа на Комак Медикал чрез валидация на температурата на фракциониран издишан въздух като биомаркер, посредством нов метод и уред.“

„Поздравления и добре дошли в Шампионската лига на малките и средни предприятия! Сега вие сте сред избраната група бенефициенти на Инструмента за МСП“, Д-р Бернд Райхарт, Началник отдел Х2020 – Инструмент за МСП, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия, създадена от Европейската комисия (EASME)

Същност на проекта на Комак Медикал одобрен по Програма Хоризонт 2020 – Инструмент за МСП

Предложеното иновативно решение от Комак Медикал е навременен отговор на европейските и глобални предизвикателства, свързани с широк спектър от респираторни заболявания, причиняващи високи нива на смъртност, особено сред най-уязвимите групи от млади и възрастни хора.

Целта е да се постигне нов подход за диагностициране на възпалителни и дегенеративни процеси в белите дробове, включвайки, но не ограничавайки се до: астма, ХОББ, туберкулоза и рак на белите дробове.

„Вие сте сред компаниите с най-иновативните идеи в света.“, Марко Рубинато, Проектен директор, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия, създадена от Европейската комисия (EASME)

Предлаганата иновация oт Комак Медикал е в отговор:

  • от една страна, на световни и европейски предизвикателства, свързани с белодробните заболявания, причиняващи високи нива на смъртност – около 1 милион годишно в Европа, 2/3 от които са в Европейския съюз, при разходи възлизащи на 380 млрд. евро;
  • от друга страна, на осъществяването на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България (ИСИС) (2014-2020) чрез напредъка на страната ни по тематичните приоритети – биотехнологии, индустрия за здравословен живот и фармация.

В тази връзка основната цел на иновативния проект във Фаза 1 на Инструмента за МСП, бе оценка, чрез предварително проучване, на идеята за валидация като биомаркер на температурата на фракциониран издишан въздух, посредством нов метод и уред.

За повече информация, моля посетете: http://cordis.europa.eu/project/rcn/198544_en.html