Kомак Медикал участва в публичните консултации в рамките на Механизма за подкрепа на политиките по програма Хоризонт 2020

s1-2020На 17 май 2017г. в София Тех Парк, Комак Медикал, представляван от Моника Панайотова, взе участие в проведена среща с представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на икономиката, бизнеса и академичните среди, с 4 независими експерти от Австрия, Белгия, Холандия и Финландия, които са част от “Механизма за подкрепа на политиките” по програма Хоризонт 2020 (Horizon 2020 Policy Support Facility (PSF)), насочен към “подобряване на разработването, изпълнението и оценката на политиките за научни изследвания и иновации”.

За да подкрепя държавите в реформирането на техните системи за научни изследвания и иновации, ГД “Научни изследвания и иновации” на Европейската комисия инициира инструмента за подкрепа на политики – PSF като важна част от процеса на неговото прилагане е свързано с провеждането на срещи с представители на университети, научни организации, бизнеса и неправителствени организации, в рамките на които те споделят своето мнение и опит за провежданите в България политики в областта на научните изследвания.

Комак Медикал бе поканен в качеството си на бенефицинет по проект – Фаза I от Инструмента за Малки и Средни предприятия на Хоризонт 2020 и носител на сертификат за високи постижения от Европейската комисия за проектното си предложение за Фаза II по Инструмента за МСП към Хоризонт 2020: „Подобряване диагностиката на респираторни заболявания и повишаване конкурентноспособността и растежа на Комак Медикал чрез валидация на температурата на фракциониран издишан въздух като биомаркер, посредством нов метод и уред.“

Kомпанията бе представена и като отличена през 2016г. с наградата “Питагор” на Министерство на образованието и науката в категория – фирма с най-много инвестиции в научната дейност. Изхождайки от разбирането, че е нужна успешна комбинация от стратегическа визия за бъдещето и правилно, целево финансиране, разходите за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) на Комак Медикал през 2015г. са в размер на 74% от нетните приходи от продажби, а през 2016г. нарастват на 80%. Броят на служителите ангажирани с научноизследователска и развойна дейност са над 66% от общия брой на служителите на компанията.

В рамките на публичната консултация, участниците от иновативната екосистема в страната се обединиха около необходимостта от практическа приложимост и ефективност на научните изследвания и намиране на баланс между иновациите, близки до пазарна реализация и върховите постижения в науката. Те поставиха акцент върху въздействието на научните изследвания върху икономиката и обществото и респективно върху необходимостта от генериране на ключови индикатори за изпълнение (KPIs), свързани с резултатността, ефективността и специфичното въздействие на дадено изследване.

s2020-1В резултат на задълбочените обсъждания с различни експерти по време на своето посещение в България и въз основа на получените и анализирани документи, eкспертната делегация в състав – проф. Люк Соте, г-жа Беа Махю, Терту Лууконен, Волфганг Полт ще изготви експертни констатации, които след представянето си през есента на 2017г., ще залегнат през ноември 2017г. във финалния доклад за оценка на текущото състояние и формулиране на набор от конкретни препоръки за това как да се отговори на двете цели, свързани с разработването на: 1) система за финансиране, основана на резултатите от научните изследвания, вдъхновена от най-добрите практики на държавите-членки, 2) модел за оценка на изпълнението на научни изследвания от публичните научноизследователски институции.

Докладът и препоръките ще бъдат представени на Българската научноизследователска общност преди края на 2017 г.

Комак Медикал участва в консултация със заинтересованите страни по Хоризонт 2020

panel-2-extra_largeНа 28 април 2017 г., Генерална дирекция “Научни изследвания и иновации” към Европейската комисия и Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) организираха съвместно мероприятие в Брюксел за представяне и обсъждане на резултатите от консултациите със заинтересованите страни по програма “Хоризонт 2020” .

В тази връзка Комак Медикал бе поканена да представи гледната точка на бизнеса по време на сесия, посветена на визията на организациите на гражданското общество за Хоризонт 2020, модерирана от Christophe Lefevre, член на ЕИСК. Като част от панела, представителят на Комак, Моника Панайотова изнесе презентация относно трите основни въпроса: кoи са двете неща, които работят добре в “Хоризонт 2020” и двете, които се нуждаят от подобрение? Как би могло допълнително да се рационализира финансирането за научни изследвания в ЕС?; Как би могло да се повиши обществената значимост на програмите на ЕС в областта на научноизследователската и развойната дейност?

От една страна, тя се съсредоточи върху положителните стъпки, предприети от Европейската комисия за опростяване на процедурите за участие чрез въвеждане на редица административни и финансови улеснения, които намаляват административната тежест за бенефициентите и достъпът им до “Хоризонт 2020”.

От друга страна, г-жа Панайотова подчерта необходимостта от:

  • привличане на повече млади изследователи, предприемачи и иноватори с цел запазване на талантите в пределите на ЕС;
  • равно заплащане за учените по “Хоризонт 2020”, за да се създаде отворен и привлекателен европейски пазар на труда с гъвкава мобилност не само от новите държави-членки към старите, но и обратното;
  • по-добра обратна връзка от оценителите, включваща обосновано и подробно описание на това, което трябва да се подобри от кандидатите, което ще доведе до по-висок процент на успеваемост по програмата.

Моника Панайотова приветства подхода на Европейската комисия и на Европейския икономически и социален комитет „да говорят с хората, а не на хората“. Тя подчерта, че всяка заинтересована страна допринася за цялостния успех на пълния иновационен потенциал на европейската икономика, давайки пример с КОМАК, където разходите за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност през 2016 г. представляват 80% от нетните приходи от продажби.

img_2325-extra_large По време на събитието бяха проведени много конструктивни дискусии с Gonçalo Lobo Xavier, заместник-председател на ЕИСК, Kurt Vandenberghe, директор на Генерална дирекция “Научни изследвания и иновации” на Европейската комисия, Rosalinde Van der Vlies, началник отдел „Оценяване“, Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия, Ulrich Samm, докладчик на становището на ЕИСК относно средносрочната оценка на “Хоризонт 2020”, както и с различните представители на иновационната, научноизследователската и предприемаческата екосистеми в Европа.

Комак Медикал – част от семинар, посветен на клиничните проучвания по програма Хоризонт 2020 в Брюксел: Предизвикателства и добри практики

На 15 Март 2017г. в Брюксел, представителят на Комак Медикал – Моника Панайотова взе участие в международен семинар, посветен на клиничните проучвания в рамките на програма Хоризонт 2020, който бе организиран от Европейската платформа – Fit for Health 2.0.

Компанията бe избрана да бъде един от 50-те участници от цяла Европа, т.к е била бенефициент по проект – Фаза I от Инструмента за Малки и Средни предприятия на Хоризонт 2020 и е потенциален кандидат за нови проектни предложения в областта на клиничните проучвания.

Събитието се фокусира върху предизвикателствата, които следва да бъдат взети под внимание при планирането и изпълнението на клиничните проучвания в проекти по Хоризонт 2020, като например: формирането на бюджет, планирането и управлението на време, включването на определени центрове в проучвания, планиране процеса по набирането на пациенти, етични аспекти и процедури за одобрение, както и управлението на данни от клинични изследвания.

Участниците дискутираха посочените предизвикателства с представители на Европейската комисия – Д-р Корнелиус Шмалц, Генерална Дирекция „Научни изследвания и иновации“, началник на отдел „Стратегически научни изследвания за обществено здраве“ към ЕК и Д-р Марк Голдамер, Генерална Дирекция „Научни изследвания и иновации“, „Стратегически научни изследвания за обществено здраве“ към ЕК.

Опитните професионалисти от Европейската комисия и координатори на проекти по Хоризонт 2020 споделиха своите знания, опит и добри практики по време на събитието.2017-15-03-brussels

Комак Медикал на среща за Хоризонт 2020 с представители на Европейския икономически и социален комитет

На 8 декември 2016г. в София, делегация от трима членове на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) дискутира с Комак Медикал, представители на Българска търговско-промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предизвикателствата пред българското участие в програма Хоризонт 2020 и в частност Инструмента за малки и средни предприятия.

Комак Медикал бе поканен в качеството си на бенефициент по Инструмента за МСП за програма Хоризонт 2020 и негов представител в дискусията бе Моника Панайотова. От страна на  Европейския икономически и социален комитет присъстваха – Ulrich Samm член на групата на работодателите към ЕИСК, Panagiotis Gkofas, зам.председател на ЕКО отдел, Икономически и паричен съюз и Christophe Lefevre член на ЕИСК.

Поводът за визитата е изготвяната от ЕИСК оценка на участието на организациите на гражданското общество в дейности за научни изследвания и иновации, подпомагани по линия на програма Хоризонт 2020, като във фокуса на внимание е компонента „Отговорни научни изследвания и иновации“ (ОНИИ) на програмата, включително „Наука със и за обществото“ (SwafS).

След посещението си в България, делегацията продължава с визити във Финландия, Германия и Португалия. Констатациите от тази оценка ще бъдат включени в информационен доклад на ЕИСК, който ще бъде използван за целите на междинния преглед на програма Хоризонт 2020, провеждан в същото време от Европейската комисия.

Среща на високо равнище за иноватори, участващи в Инструмента за МСП на Хоризонт 2020

Кaто част от т.нар. Шампионска лига на малките и средни предприятия, Комак Медикал получи покана и взе активно участие в първата по рода си среща за иноватори – “SME Instrument Innovators Summit”, организиран от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия към Европейската комисия (EASME).

Събитието се проведе в периода 10-11 октомври 2016г. в Брюксел като участници бяха близо 400 изпълнителни директори и представители на компании с висок потенциал за иновации. Мероприятието предостави възможност за създаване на контакти, сътрудничество и обмяна на иновативни идеи. Представител на Комак Медикал бе Моника Панайотова, която се срещна с потенциални партньори, вероятни бъдещи инвеститори и с проектния директор от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия към Европейската комисия, който отговаряше за проекта на Комак по Фаза 1 от Инструмента за МСП по Хоризонт 2020.

pic_1Участниците в срещата имаха възможността чрез видео материал да научат повече за иновативната проектна идея на Комак Медикал относно: „Подобряване диагностиката на респираторни заболявания и повишаване конкурентноспособността и растежа на Комак Медикал чрез валидация на температурата на фракциониран издишан въздух като биомаркер, посредством нов метод и уред“, финансирана от Инструмента за МСП.

Комак Медикал взе участие в различни работни групи и дискусии като „Innovate to disrupt“, “How could design influence my product” и „Pitching Health“, заедно с 48 избрани малки и средни предприятия в областта на Здравеопазването, Енергетиката и Дигиталните технологии, както и в сесии свързани с различните начини за финансиране на бизнес идеи, като банкови заеми, инвестиции или краудфъндинг (т. нар. групово финансиране).

Бъдейки сред европейските иновативни лидери, на Комак Медикал бе предоставена възможността да участва в три от 15те предстоящи изложения през 2017г. и 2018г., организирани от Overseas Trade Fairs в 11 държави, извън рамките на Европейския съюз – BIO International в Сан Диего, САЩ в областта на биотехнологиите, през юни 2017г.; Arab Health в Дубай в областта на здравеопазването, през януари 2018г. и MIHAS в Куала Лумпур, Малайзия в областта на фармацевтиката и туризма, през април 2017г. Програмата на Overseas Trade Fairs e част от Инструмента за МСП и има за цел да подпомага процеса на комерсиализация на иновативни продукти и услуги.

След двудневната среща на високо равнище за иноватори, участващи в Инструмента за МПС, изпълнена със сесии и работни групи – предприемачи, инвеститори и партньори заздравиха връзките си и се вдъхновиха за бъдещи иновативни проекти в рамките на Хоризонт 2020.

Посещение на комисар Карлос Моедаш в България

Комак Медикал, като успешен пример и бенефициент по първа фаза на Инструмента за Малки и Средни предприятия на Хоризонт 2020, бе поканен да участва в конференция, посветена на  посещението в България на еврокомисаря по изследвания, наука и иновации – г-н Карлос Моедаш.

carlosСъбитието бе организирано на 8 октомври 2015г. от Министерство на образованието и науката на Република България, съвместно с Генерална Дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия.

Участниците от Комак Медикал – проф. Тодор Попов и Цветомир Кадинов имаха възможността да представят иновативната проектна идея в панел, посветен на европейските финансови инструменти в полза на науката и бизнеса и участието на България в Европейската рамкова програма за научни изследвания и иновации – Хоризонт 2020.

Модератор на събитието бе г-жа Златина Карова – директор на дирекция „Наука“ на Министерството на образованието и науката на Република България.

Професор Попов и г-н Кадинов представиха иновативния проект на Комак Медикал, свързан с подобряване диагностиката на респираторни заболявания чрез валидация като биомаркер на температурата на фракциониран издишан въздух, посредством нов метод и уред.

Участниците в конферецията се запознаха с иновативното решение, което е навременен отговор на глобални предизвикателства, свързани с белодробните заболявани, причиняващи високи нива на смъртност (близо 63% в световен мащаб).

Photo-08.10-smallСлед кратко обсъждане конференцията продължи с представянето на два проекта – за създаването на център за иновации в сферата на биологията и биотехнологиите, както и на център за върхови постижения за математическо моделиране и изчисления. В заключение, г-жа Мариана Хамънова – директор на Cleantech Bulgaria, се фокусира върху възможностите за проекти, които включват бизнеса и академичните среди в контекста на т.нар Общества на знание и иновации (т.нар Knowledge and Innovation Communities (KICs).

Иновативна бизнес закуска

Комак Медикал, като участник по първа фаза на Инструмента за Малки и Средни предприятия на Хоризонт 2020, бе презентатор в рамките на иновативна бизнес закуска на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса (EEN), състояла се на 6 октомври 2015г. в София. Събитието бе организирано от Cleantech Bulgaria, заедно с Green Business Network и Фонда за приложни изследвания и комуникации (ARC Fund).

Компанията бе поканена да сподели своето ценно ноу-хау, позиционирало България на картата на Инструмента за МСП.

een

Мероприятието започна с презентация на г-жа Даниела Чонкова от EEN& ARC Fund, която даде ценни идеи и информация относно Инструмента за МСП на програма Хоризонт 2020, разкривайки възможностите, които той предоставя за иновационни дейности в българските компании. Г-жа Мариана Хамънова – директор на Cleantech Bulgaria се фокусира върху въпросите за устойчивото развитие и новите възможности за „зелен” бизнес в България“. Г-жа Теодора Георгиева, главен експерт на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, даде допълнителни подробности за инициативата на Европейската комисия – „IMP³rove – Инструмент за оценка на управлението на иновации в МСП“.

Комак Медикал бе представен от Моника Панайотова и Цветомир Кадинов, които споделиха опита на компанията както в процеса на кандидатстване, така и в процеса на реализация на своя проект: „Подобряване диагностиката на респираторни заболявания и повишаване конкурентноспособността и растежа на Комак Медикал чрез валидация на температурата на фракциониран издишан въздух като биомаркер, посредством нов метод и уред“, финансиран от Инструмента за МСП.

Innovation-Business-Breakfast-06.10-smallКато част от своята проектна дисеминационна стратегия, представителите на Комак Медикал споделиха ценни “рецепти за успех”, които имаха за цел да мотивират повече малки и средни предприятия от България да участват по Програма Хоризонт 2020.

Комак Медикал вярва, че бизнес партньорствата, сътрудничеството с академичните среди и обменът на знания не само могат да помогнат на компаниите да развият и интернационализират бизнеса си, но също могат да допринесат за повишаване конкурентоспособността на България и на целия Европейски съюз в глобалното състезание.

Комак Медикал – част от семинар, посветен на клиничните проучвания по програма Хоризонт 2020 в Брюксел: Предизвикателства и добри практики

На 15 Март 2017г. в Брюксел, представителят на Комак Медикал – Моника Панайотова взе участие в международен семинар, посветен на клиничните проучвания в рамките на програма Хоризонт 2020, който бе организиран от Европейската платформа – Fit for Health 2.0.

Компанията бe избрана да бъде един от 50-те участници от цяла Европа, т.к е била бенефициент по проект – Фаза I от Инструмента за Малки и Средни предприятия на Хоризонт 2020 и е потенциален кандидат за нови проектни предложения в областта на клиничните проучвания.

Събитието се фокусира върху предизвикателствата, които следва да бъдат взети под внимание при планирането и изпълнението на клиничните проучвания в проекти по Хоризонт 2020, като например: формирането на бюджет, планирането и управлението на време, включването на определени центрове в проучвания, планиране процеса по набирането на пациенти, етични аспекти и процедури за одобрение, както и управлението на данни от клинични изследвания.

Участниците дискутираха посочените предизвикателства с представители на Европейската комисия – Д-р Корнелиус Шмалц, Генерална Дирекция „Научни изследвания и иновации“, началник на отдел „Стратегически научни изследвания за обществено здраве“ към ЕК и Д-р Марк Голдамер, Генерална Дирекция „Научни изследвания и иновации“, „Стратегически научни изследвания за обществено здраве“ към ЕК.

Опитните професионалисти от Европейската комисия и координатори на проекти по Хоризонт 2020 споделиха своите знания, опит и добри практики по време на събитието.2017-15-03-brussels

Комак Медикал на среща за Хоризонт 2020 с представители на Европейския икономически и социален комитет

На 8 декември 2016г. в София, делегация от трима членове на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) дискутира с Комак Медикал, представители на Българска търговско-промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предизвикателствата пред българското участие в програма Хоризонт 2020 и в частност Инструмента за малки и средни предприятия.

Комак Медикал бе поканен в качеството си на бенефициент по Инструмента за МСП за програма Хоризонт 2020 и негов представител в дискусията бе Моника Панайотова. От страна на  Европейския икономически и социален комитет присъстваха – Ulrich Samm член на групата на работодателите към ЕИСК, Panagiotis Gkofas, зам.председател на ЕКО отдел, Икономически и паричен съюз и Christophe Lefevre член на ЕИСК.

Поводът за визитата е изготвяната от ЕИСК оценка на участието на организациите на гражданското общество в дейности за научни изследвания и иновации, подпомагани по линия на програма Хоризонт 2020, като във фокуса на внимание е компонента „Отговорни научни изследвания и иновации“ (ОНИИ) на програмата, включително „Наука със и за обществото“ (SwafS).

След посещението си в България, делегацията продължава с визити във Финландия, Германия и Португалия. Констатациите от тази оценка ще бъдат включени в информационен доклад на ЕИСК, който ще бъде използван за целите на междинния преглед на програма Хоризонт 2020, провеждан в същото време от Европейската комисия.

Среща на високо равнище за иноватори, участващи в Инструмента за МСП на Хоризонт 2020

Кaто част от т.нар. Шампионска лига на малките и средни предприятия, Комак Медикал получи покана и взе активно участие в първата по рода си среща за иноватори – “SME Instrument Innovators Summit”, организиран от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия към Европейската комисия (EASME).

Събитието се проведе в периода 10-11 октомври 2016г. в Брюксел като участници бяха близо 400 изпълнителни директори и представители на компании с висок потенциал за иновации. Мероприятието предостави възможност за създаване на контакти, сътрудничество и обмяна на иновативни идеи. Представител на Комак Медикал бе Моника Панайотова, която се срещна с потенциални партньори, вероятни бъдещи инвеститори и с проектния директор от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия към Европейската комисия, който отговаряше за проекта на Комак по Фаза 1 от Инструмента за МСП по Хоризонт 2020.

pic_1Участниците в срещата имаха възможността чрез видео материал да научат повече за иновативната проектна идея на Комак Медикал относно: „Подобряване диагностиката на респираторни заболявания и повишаване конкурентноспособността и растежа на Комак Медикал чрез валидация на температурата на фракциониран издишан въздух като биомаркер, посредством нов метод и уред“, финансирана от Инструмента за МСП.

Комак Медикал взе участие в различни работни групи и дискусии като „Innovate to disrupt“, “How could design influence my product” и „Pitching Health“, заедно с 48 избрани малки и средни предприятия в областта на Здравеопазването, Енергетиката и Дигиталните технологии, както и в сесии свързани с различните начини за финансиране на бизнес идеи, като банкови заеми, инвестиции или краудфъндинг (т. нар. групово финансиране).

Бъдейки сред европейските иновативни лидери, на Комак Медикал бе предоставена възможността да участва в три от 15те предстоящи изложения през 2017г. и 2018г., организирани от Overseas Trade Fairs в 11 държави, извън рамките на Европейския съюз – BIO International в Сан Диего, САЩ в областта на биотехнологиите, през юни 2017г.; Arab Health в Дубай в областта на здравеопазването, през януари 2018г. и MIHAS в Куала Лумпур, Малайзия в областта на фармацевтиката и туризма, през април 2017г. Програмата на Overseas Trade Fairs e част от Инструмента за МСП и има за цел да подпомага процеса на комерсиализация на иновативни продукти и услуги.

След двудневната среща на високо равнище за иноватори, участващи в Инструмента за МПС, изпълнена със сесии и работни групи – предприемачи, инвеститори и партньори заздравиха връзките си и се вдъхновиха за бъдещи иновативни проекти в рамките на Хоризонт 2020.

Посещение на комисар Карлос Моедаш в България

Комак Медикал, като успешен пример и бенефициент по първа фаза на Инструмента за Малки и Средни предприятия на Хоризонт 2020, бе поканен да участва в конференция, посветена на  посещението в България на еврокомисаря по изследвания, наука и иновации – г-н Карлос Моедаш.

carlosСъбитието бе организирано на 8 октомври 2015г. от Министерство на образованието и науката на Република България, съвместно с Генерална Дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия.

Участниците от Комак Медикал – проф. Тодор Попов и Цветомир Кадинов имаха възможността да представят иновативната проектна идея в панел, посветен на европейските финансови инструменти в полза на науката и бизнеса и участието на България в Европейската рамкова програма за научни изследвания и иновации – Хоризонт 2020.

Модератор на събитието бе г-жа Златина Карова – директор на дирекция „Наука“ на Министерството на образованието и науката на Република България.

Професор Попов и г-н Кадинов представиха иновативния проект на Комак Медикал, свързан с подобряване диагностиката на респираторни заболявания чрез валидация като биомаркер на температурата на фракциониран издишан въздух, посредством нов метод и уред.

Участниците в конферецията се запознаха с иновативното решение, което е навременен отговор на глобални предизвикателства, свързани с белодробните заболявани, причиняващи високи нива на смъртност (близо 63% в световен мащаб).

Photo-08.10-smallСлед кратко обсъждане конференцията продължи с представянето на два проекта – за създаването на център за иновации в сферата на биологията и биотехнологиите, както и на център за върхови постижения за математическо моделиране и изчисления. В заключение, г-жа Мариана Хамънова – директор на Cleantech Bulgaria, се фокусира върху възможностите за проекти, които включват бизнеса и академичните среди в контекста на т.нар Общества на знание и иновации (т.нар Knowledge and Innovation Communities (KICs).

Иновативна бизнес закуска

Комак Медикал, като участник по първа фаза на Инструмента за Малки и Средни предприятия на Хоризонт 2020, бе презентатор в рамките на иновативна бизнес закуска на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса (EEN), състояла се на 6 октомври 2015г. в София. Събитието бе организирано от Cleantech Bulgaria, заедно с Green Business Network и Фонда за приложни изследвания и комуникации (ARC Fund).

Компанията бе поканена да сподели своето ценно ноу-хау, позиционирало България на картата на Инструмента за МСП.

een

Мероприятието започна с презентация на г-жа Даниела Чонкова от EEN& ARC Fund, която даде ценни идеи и информация относно Инструмента за МСП на програма Хоризонт 2020, разкривайки възможностите, които той предоставя за иновационни дейности в българските компании. Г-жа Мариана Хамънова – директор на Cleantech Bulgaria се фокусира върху въпросите за устойчивото развитие и новите възможности за „зелен” бизнес в България“. Г-жа Теодора Георгиева, главен експерт на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, даде допълнителни подробности за инициативата на Европейската комисия – „IMP³rove – Инструмент за оценка на управлението на иновации в МСП“.

Комак Медикал бе представен от Моника Панайотова и Цветомир Кадинов, които споделиха опита на компанията както в процеса на кандидатстване, така и в процеса на реализация на своя проект: „Подобряване диагностиката на респираторни заболявания и повишаване конкурентноспособността и растежа на Комак Медикал чрез валидация на температурата на фракциониран издишан въздух като биомаркер, посредством нов метод и уред“, финансиран от Инструмента за МСП.

Innovation-Business-Breakfast-06.10-smallКато част от своята проектна дисеминационна стратегия, представителите на Комак Медикал споделиха ценни “рецепти за успех”, които имаха за цел да мотивират повече малки и средни предприятия от България да участват по Програма Хоризонт 2020.

Комак Медикал вярва, че бизнес партньорствата, сътрудничеството с академичните среди и обменът на знания не само могат да помогнат на компаниите да развият и интернационализират бизнеса си, но също могат да допринесат за повишаване конкурентоспособността на България и на целия Европейски съюз в глобалното състезание.

Комак Медикал – част от семинар, посветен на клиничните проучвания по програма Хоризонт 2020 в Брюксел: Предизвикателства и добри практики

На 15 Март 2017г. в Брюксел, представителят на Комак Медикал – Моника Панайотова взе участие в международен семинар, посветен на клиничните проучвания в рамките на програма Хоризонт 2020, който бе организиран от Европейската платформа – Fit for Health 2.0.

Компанията бe избрана да бъде един от 50-те участници от цяла Европа, т.к е била бенефициент по проект – Фаза I от Инструмента за Малки и Средни предприятия на Хоризонт 2020 и е потенциален кандидат за нови проектни предложения в областта на клиничните проучвания.

Събитието се фокусира върху предизвикателствата, които следва да бъдат взети под внимание при планирането и изпълнението на клиничните проучвания в проекти по Хоризонт 2020, като например: формирането на бюджет, планирането и управлението на време, включването на определени центрове в проучвания, планиране процеса по набирането на пациенти, етични аспекти и процедури за одобрение, както и управлението на данни от клинични изследвания.

Участниците дискутираха посочените предизвикателства с представители на Европейската комисия – Д-р Корнелиус Шмалц, Генерална Дирекция „Научни изследвания и иновации“, началник на отдел „Стратегически научни изследвания за обществено здраве“ към ЕК и Д-р Марк Голдамер, Генерална Дирекция „Научни изследвания и иновации“, „Стратегически научни изследвания за обществено здраве“ към ЕК.

Опитните професионалисти от Европейската комисия и координатори на проекти по Хоризонт 2020 споделиха своите знания, опит и добри практики по време на събитието.2017-15-03-brussels

Комак Медикал на среща за Хоризонт 2020 с представители на Европейския икономически и социален комитет

На 8 декември 2016г. в София, делегация от трима членове на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) дискутира с Комак Медикал, представители на Българска търговско-промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предизвикателствата пред българското участие в програма Хоризонт 2020 и в частност Инструмента за малки и средни предприятия.

Комак Медикал бе поканен в качеството си на бенефициент по Инструмента за МСП за програма Хоризонт 2020 и негов представител в дискусията бе Моника Панайотова. От страна на  Европейския икономически и социален комитет присъстваха – Ulrich Samm член на групата на работодателите към ЕИСК, Panagiotis Gkofas, зам.председател на ЕКО отдел, Икономически и паричен съюз и Christophe Lefevre член на ЕИСК.

Поводът за визитата е изготвяната от ЕИСК оценка на участието на организациите на гражданското общество в дейности за научни изследвания и иновации, подпомагани по линия на програма Хоризонт 2020, като във фокуса на внимание е компонента „Отговорни научни изследвания и иновации“ (ОНИИ) на програмата, включително „Наука със и за обществото“ (SwafS).

След посещението си в България, делегацията продължава с визити във Финландия, Германия и Португалия. Констатациите от тази оценка ще бъдат включени в информационен доклад на ЕИСК, който ще бъде използван за целите на междинния преглед на програма Хоризонт 2020, провеждан в същото време от Европейската комисия.

Среща на високо равнище за иноватори, участващи в Инструмента за МСП на Хоризонт 2020

Кaто част от т.нар. Шампионска лига на малките и средни предприятия, Комак Медикал получи покана и взе активно участие в първата по рода си среща за иноватори – “SME Instrument Innovators Summit”, организиран от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия към Европейската комисия (EASME).

Събитието се проведе в периода 10-11 октомври 2016г. в Брюксел като участници бяха близо 400 изпълнителни директори и представители на компании с висок потенциал за иновации. Мероприятието предостави възможност за създаване на контакти, сътрудничество и обмяна на иновативни идеи. Представител на Комак Медикал бе Моника Панайотова, която се срещна с потенциални партньори, вероятни бъдещи инвеститори и с проектния директор от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия към Европейската комисия, който отговаряше за проекта на Комак по Фаза 1 от Инструмента за МСП по Хоризонт 2020.

pic_1Участниците в срещата имаха възможността чрез видео материал да научат повече за иновативната проектна идея на Комак Медикал относно: „Подобряване диагностиката на респираторни заболявания и повишаване конкурентноспособността и растежа на Комак Медикал чрез валидация на температурата на фракциониран издишан въздух като биомаркер, посредством нов метод и уред“, финансирана от Инструмента за МСП.

Комак Медикал взе участие в различни работни групи и дискусии като „Innovate to disrupt“, “How could design influence my product” и „Pitching Health“, заедно с 48 избрани малки и средни предприятия в областта на Здравеопазването, Енергетиката и Дигиталните технологии, както и в сесии свързани с различните начини за финансиране на бизнес идеи, като банкови заеми, инвестиции или краудфъндинг (т. нар. групово финансиране).

Бъдейки сред европейските иновативни лидери, на Комак Медикал бе предоставена възможността да участва в три от 15те предстоящи изложения през 2017г. и 2018г., организирани от Overseas Trade Fairs в 11 държави, извън рамките на Европейския съюз – BIO International в Сан Диего, САЩ в областта на биотехнологиите, през юни 2017г.; Arab Health в Дубай в областта на здравеопазването, през януари 2018г. и MIHAS в Куала Лумпур, Малайзия в областта на фармацевтиката и туризма, през април 2017г. Програмата на Overseas Trade Fairs e част от Инструмента за МСП и има за цел да подпомага процеса на комерсиализация на иновативни продукти и услуги.

След двудневната среща на високо равнище за иноватори, участващи в Инструмента за МПС, изпълнена със сесии и работни групи – предприемачи, инвеститори и партньори заздравиха връзките си и се вдъхновиха за бъдещи иновативни проекти в рамките на Хоризонт 2020.

Посещение на комисар Карлос Моедаш в България

Комак Медикал, като успешен пример и бенефициент по първа фаза на Инструмента за Малки и Средни предприятия на Хоризонт 2020, бе поканен да участва в конференция, посветена на  посещението в България на еврокомисаря по изследвания, наука и иновации – г-н Карлос Моедаш.

carlosСъбитието бе организирано на 8 октомври 2015г. от Министерство на образованието и науката на Република България, съвместно с Генерална Дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия.

Участниците от Комак Медикал – проф. Тодор Попов и Цветомир Кадинов имаха възможността да представят иновативната проектна идея в панел, посветен на европейските финансови инструменти в полза на науката и бизнеса и участието на България в Европейската рамкова програма за научни изследвания и иновации – Хоризонт 2020.

Модератор на събитието бе г-жа Златина Карова – директор на дирекция „Наука“ на Министерството на образованието и науката на Република България.

Професор Попов и г-н Кадинов представиха иновативния проект на Комак Медикал, свързан с подобряване диагностиката на респираторни заболявания чрез валидация като биомаркер на температурата на фракциониран издишан въздух, посредством нов метод и уред.

Участниците в конферецията се запознаха с иновативното решение, което е навременен отговор на глобални предизвикателства, свързани с белодробните заболявани, причиняващи високи нива на смъртност (близо 63% в световен мащаб).

Photo-08.10-smallСлед кратко обсъждане конференцията продължи с представянето на два проекта – за създаването на център за иновации в сферата на биологията и биотехнологиите, както и на център за върхови постижения за математическо моделиране и изчисления. В заключение, г-жа Мариана Хамънова – директор на Cleantech Bulgaria, се фокусира върху възможностите за проекти, които включват бизнеса и академичните среди в контекста на т.нар Общества на знание и иновации (т.нар Knowledge and Innovation Communities (KICs).

Иновативна бизнес закуска

Комак Медикал, като участник по първа фаза на Инструмента за Малки и Средни предприятия на Хоризонт 2020, бе презентатор в рамките на иновативна бизнес закуска на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса (EEN), състояла се на 6 октомври 2015г. в София. Събитието бе организирано от Cleantech Bulgaria, заедно с Green Business Network и Фонда за приложни изследвания и комуникации (ARC Fund).

Компанията бе поканена да сподели своето ценно ноу-хау, позиционирало България на картата на Инструмента за МСП.

een

Мероприятието започна с презентация на г-жа Даниела Чонкова от EEN& ARC Fund, която даде ценни идеи и информация относно Инструмента за МСП на програма Хоризонт 2020, разкривайки възможностите, които той предоставя за иновационни дейности в българските компании. Г-жа Мариана Хамънова – директор на Cleantech Bulgaria се фокусира върху въпросите за устойчивото развитие и новите възможности за „зелен” бизнес в България“. Г-жа Теодора Георгиева, главен експерт на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, даде допълнителни подробности за инициативата на Европейската комисия – „IMP³rove – Инструмент за оценка на управлението на иновации в МСП“.

Комак Медикал бе представен от Моника Панайотова и Цветомир Кадинов, които споделиха опита на компанията както в процеса на кандидатстване, така и в процеса на реализация на своя проект: „Подобряване диагностиката на респираторни заболявания и повишаване конкурентноспособността и растежа на Комак Медикал чрез валидация на температурата на фракциониран издишан въздух като биомаркер, посредством нов метод и уред“, финансиран от Инструмента за МСП.

Innovation-Business-Breakfast-06.10-smallКато част от своята проектна дисеминационна стратегия, представителите на Комак Медикал споделиха ценни “рецепти за успех”, които имаха за цел да мотивират повече малки и средни предприятия от България да участват по Програма Хоризонт 2020.

Комак Медикал вярва, че бизнес партньорствата, сътрудничеството с академичните среди и обменът на знания не само могат да помогнат на компаниите да развият и интернационализират бизнеса си, но също могат да допринесат за повишаване конкурентоспособността на България и на целия Европейски съюз в глобалното състезание.