Какво е Хоризонт 2020?

На 24 юли 2015г. Комак Медикал получи съобщение от Европейската комисия, че компанията е одобрена по първа фаза на Инструмента за Малки и Средни предприятия на Хоризонт 2020, с проект, озаглавен:

„Подобряване диагностиката на респираторни заболявания и повишаване конкурентноспособността и растежа на Комак Медикал чрез валидация на температурата на фракциониран издишан въздух като биомаркер, посредством нов метод и уред.“

ХОРИЗОНТ 2020 е най-голямата програма за научни изследвания и иновации на ЕС, разполагаща с близо 80 млрд. евро финансиране за периода 2014-2020 г. в допълнение към частните и националните публични инвестиции, които тези средства ще привлекат.

Тя има за цел постигането на повече пробиви в науката, открития и световни нововъведения, пренасяйки велики идеи и научните открития от лабораторията до пазара.

Хоризонт 2020 е финансовият инструмент за реализация на т.нар Съюз за иновации, представляващ водеща инициатива, базирана на стратегията Европа 2020, за гарантиране конкурентноспособността на Европа в глобален мащаб.

Хоризонт 2020 показва, че научните изследвания са инвестиция в бъдещето чрез създаването на работни места и постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации помага за постигането на това чрез съчетаване на научни изследвания и иновации, и концентриране върху три основни области: високи постижения в научната област, водещи позиции в промишлеността и обществени предизвикателства. Целта е да се гарантира, че Европа създава наука от световна класа и технологии, които са двигател на икономическия растеж.

Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации ще бъде допълнена от мерки за по-нататъшно развитие и установяване на Европейското научноизследователско пространство. Тези мерки ще бъдат насочени към разрушаване на съществуващите бариери и създаване на единен пазар за познания, научни изследвания и иновации.

На малките и средните предприятия (МСП) — основен източник на работни места и иновации — е обърнато специално внимание в Хоризонт 2020. Те могат да си сътрудничат по проекти като част от консорциум и могат да получават подкрепа чрез специализиран инструмент, проектиран специално за високоиновативни малки дружества.

Програма Хоризонт 2020 – Инструмент за МСП

Инструментът за МСП е водещ за активното включване на малките и средни компании в постигането на резултати по приоритетите: „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии“ и темите „Обществени предизвикателства“. Инструментът разполагащ с бюджет от около 3 милиарда евро, предоставя подкрепа за отделни МСП или обединения от МСП, при оценяването на пазарната жизнеспособност на техните идеи на високорисковия етап и след това им помога да развият тези идеи по-нататък. Освен това е налично финансиране за бизнес обучение и насоки за идентифициране и привличане на частни инвеститори.

За повече информация, моля посетете: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en