ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

Политиката по качеството на компанията следва основните бизнес принципи – задоволяване на очакванията на клиентите и поддържане на нивото на качеството на продукта на компанията; и включва ангажимент за непрекъснато развитие и оптимизиране на работния процес и стандартите на компанията за качество и ефективност.

Прочети Още...

Политиката по качество, предоставена от Комак Медикал, води до:

• Укрепване на позицията на компанията на международния пазар.

• Успешно прилагане на политика за задържане на настоящите и за привличане на нови клиенти.

• Взаимно изгодно сътрудничество с партньори/клиенти и удовлетвореност на клиентите.

• Адекватен подбор на външни изпълнителни за поддържащи и/или изнесени процеси.

• Спазване на националните и международните регулаторни изисквания и насоки.

• Спазване на професионалните и етичните стандарти.

• Непрекъснато професионално развитие, личностно израстване и мотивация на служителите.

• Оптимизация на ресурсите, необходими за поддържане на системата за управление на качеството и за постигане на целите за качество.

• Развитие и непрекъснато усъвършенстване на устойчива структура на компанията в съответствие с най-добрите практики.

Политиката по качеството на Комак Медикал е документ, който подлежи на ежегоден преглед от ръководството на компанията, и е одобрен от изпълнителния директор. Тя е създадена, служителите са информирани за нея, проведено е обучение по нея, поддържа се и е въведена във всички отдели на компанията.

Политиката по качеството се осъществява, за да контролира качеството на основната дейност на компанията – провеждането на клинични изпитвания. Тя осигурява рамка за определяне на цели за качество, които лесно открояват продукта на компанията във всяко изпитване. Показателите за сравнение за тази рамка са следните резултати от едно клинично проучване:

• своевременно започване на проучването в рамките на очакванията на клиента;
• своевременно завършване на планиран срок за записване;
• успешно набиране на пациенти/участници по изпитването (или ограничен брой само за центровете на Комак Медикал);
• адекватен мониторинг от сътрудниците по клинични изпитвания (мониторите) на компанията;
• адекватна линия за комуникация с ръководителите на проектите;
• своевременно предоставяне на данни от изпитването на отдела по управление на данни и навременно затваряне на базата данни по изпитването;
• своевременно приключване на статистическия отчет за анализ и консолидирания финален отчет по изпитването;
• своевременно съобщаване и разрешаване на въпроси, свързани с безопасността;
• адекватна комуникация с Комисията по етика и регулаторните органи за целия период на изпитването;
• липса на критични констатации от одити и проверки за изпитването.

ПОЛИТИКА НА ЕТИКА И БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ

Комак Медикал е признат лидер в клиничните проучвания, предоставянето на иновативни и нестандартни решения с високо качество. Ние правим бизнес по отговорен и етичен начин, и с ангажимент за устойчиво развитие, като зачитаме потребностите на отделния човек, обществото и околната среда.

Репутацията на Комак Медикал е един от най-ценните ѝ активи. Ние всички имаме отговорността да насърчаваме и защитаваме тази репутация. Ценностите на Комак Медикал – почтеност, смелост и страст – и ръководството по качество на Комак Медикал дават ясни напътствия за нашето бизнес поведение.

Прочети Още...

В Комак Медикал изпълнението не се измерва само с постигнатите резултати, но и с начина, по който са били постигнати тези резултати.

Комак Медикал спазва приложимите разпоредби относно подкупите или всяка друга форма на корупционни практики, закони и разпоредби за търговия с вътрешна информация и е установила правила за защита на вътрешната информация и предотвратяване на търговията с вътрешна информация. Комак Медикал осъжда и забранява подкупите и всички други форми на корупция. Ние спазваме приложимите закони за конкуренцията и не пречим или възпрепятстваме легитимната конкуренция по какъвто и да е антиконкурентен начин.

Комак Медикал следва всички приложими закони и външни счетоводни стандарти и гарантира, че информацията, която предоставя на своите клиенти и одитори, както и регулаторни агенции и държавни органи, предоставя достоверна и обективна представа за финансовото ѝ състояние.

Цялата обработка на лични данни е в съответствие със законите за защита на данните и Медицинските принципи на Комак Медикал.

Интегритетът на Комак Медикал зависи от поведението на нейните служители.

Комак Медикал силно се стреми към една култура на взаимно доверие, която насърчава свободния обмен на мнения на всички организационни нива. Либералната работна среда е от решаващо значение за нашия успех. Чрез насърчаване на двустранен диалог и като играе активна роля в него, всеки служител на Комак Медикал може да донесе промяна.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Неприкосновеността на личната информация е важна за Комак Медикал и Комак Медикал ще използва всяка лична информация само в съответствие с условията на настоящата Политика за защита на личните данни. Комак Медикал събира идентифицираща лична информация за някое лице, само ако лицето избере да я предостави на Комак Медикал. Ние не споделяме никаква идентифицираща лична информация с трети страни за целите на тяхната маркетингова дейност. Цялата информация се събира, обработва и съхранява в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския съюз (ЕС) за защита на личните данни.

Прочети Още...

Моля, прегледайте тази Декларация за поверителност, за да научите повече за това как ние събираме, използваме, споделяме и защитаваме информацията онлайн.

Тази Политика се прилага за всички лични данни, било то в електронен или хартиен формат, получени от Комак Медикал в ЕС или в страна, в която Комак Медикал извършва дейност.

 • Лична информация е всяка информация или набор от информация, която идентифицира, или би могла да бъде използвана от или от името на Комак Медикал за идентифициране на дадено физическо лице. Личната информация не включва информация, която е обезличена така, че едно физическо лице да не може да бъде идентифицирано.
 • Физическо лице е реално, действително съществуващо лице, което се намира в Европейския съюз, или в държава, в която Комак Медикал извършва дейност, чиято лична информация се споделя с Комак Медикал.
 • Трета страна е всяко юридическо лице, различно от физическото лице и Комак Медикал.
 • Директива за защита на личните данни на Европейския съюз е Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни.
 1. Идентифицираща лична информация

Комак Медикал е регистриран оператор на данни и работи в съответствие с приложимото законодателство. Комак Медикал събира лична информация само за оперативни цели. Цялата лична информация се събира, обработва и съхранява в съответствие със законите за защита на личните данни. Личните данни могат да се събират от Комак Медикал на хартиен носител и/или по електронен път.

 1. Събрана информация чрез уеб сайта на Комак Медикал

Уеб сайтът на Комак Медикал може се посещава без предоставяне на лични данни.

Комак Медикал автоматично получава определени видове информация, винаги когато дадено физическо лице взаимодейства с нас на нашия сайт. Автоматичните технологии и услуги, които Комак Медикал използва, може да включват, например, дневници на уеб сървър/IP адреси и приложение, както и инструменти за приложения и за съдържание на трети страни като например:

 • Дневници на уеб сървър/IP адреси: IP адрес е номер, зададен на компютър, винаги когато той осъществява достъп до Интернет. Цялата компютърна идентификация в Интернет се осъществява с IP адреси, които позволяват на компютрите и сървърите да се разпознават и да комуникират помежду си. Комак Медикал събира IP адреси, за да извършва системна администрация и преглед на ефективността на уеб сайта.
 • Бисквитки: Бисквитката представлява информация, която се поставя автоматично на твърдия диск на отделния компютър, когато някой осъществи достъп до определени уеб сайтове. Бисквитката се използва като уникален идентификатор на браузъра на физическите лица към сървъра.
 • Обобщена информация: В някои случаи, Комак Медикал може да премахне личните идентификатори от данните, които дадено физическо лице е предоставило, и да ги поддържа в обобщена форма. Тази информация може да бъде комбинирана с друга информация за получаването на анонимна, обобщена статистическа информация (напр. брой на посетителите, име на първоначалния домейн на доставчик на Интернет услуги), която е полезна за нас при подобряването на нашите продукти и услуги.
 1. Сигурност

Комак Медикал използва технология и предпазни мерки за сигурността, правила и други процедури за защита на личната информация от ненеразрешен достъп, неправилна употреба, разкриване, загуба или унищожаване. За да гарантира поверителността на информацията на физическото лице, Комак Медикал използва също стандартни за бранша защитни стени и защита с парола.

 1. Използване на данни

Комак Медикал, включително всички нейни дъщерни дружества, подразделения и групи по целия свят и/или дружествата, които наемаме за извършване на услуги от наше име, ще използват личната информация, която дадено физическо лица реши да ни предостави, като се съобразяват с исканията на физическото лице. Ние ще запазим контрола и отговорността за използването на тази информация. Част от тези данни може да бъдат съхранявани или обработвани в компютри, намиращи се под други юрисдикции, чиито закони за защита на личните данни може да се различават от юрисдикцията, под която живее отделният човек. В такива случаи, Комак Медикал ще гарантира, че има съответните защити, които да изискват обработващият данните в тази страна да поддържа защити на данните, които са равностойни на тези, които се прилагат в държавата, в която живее физическото лице, или ако няма специално законодателство, защитите, определени в Директивата на Европейския съюз за защита на личните данни.

 1. Споделяне и прехвърляне на данни

Комак Медикал може да споделя лична информация за дадено физическо лице с различни външни компании или клиенти за целите на извършването на основната си дейност, или за изпълнението на законови изисквания. Комак Медикал може също да споделя лична информация с клонове и филиали на нашата компания. Всички тези компании са длъжни да се съобразят с условията на нашата политика за защита на личните данни.

Ние също може да разкрием лична идентифицираща информация за тези цели:

– да отговорим на съответните искания на легитимните държавни институции, или когато това се изисква от приложимите закони, съдебни заповеди или правителствени постановления; или

– когато е необходимо за корпоративни одити или за разследване или отговор на жалба или заплаха за сигурността.

Без директна маркетингова употреба от трети лица: Комак Медикал няма да продава или по друг начин да прехвърля личната информация, която дадено физическо лице ни предоставя на нашия уеб сайт или лично, на трети лица за тяхна собствена директна маркетингова употреба.

 1. Декларация за поверителност на личните данни за деца

Комак Медикал не събира никаква лична информация от лица, за които знаем, че са под 18-годишна възраст, без предварителното, доказано съгласие на техния законен представител. Такъв законен представител има правото, при поискване, да види информацията, предоставена от детето и/или да поиска нейното заличаване.

 1. Връзки към други сайтове

Уеб сайтът на Комак Медикал съдържа връзки към редица уеб сайтове, които може да предложат полезна информация на нашите посетители. Настоящата политика за защита наличните данни не се отнася до тези сайтове. Препоръчва се физическото лице да се обърне към тях директно за информация относно техните политики за защита на личните данни.

 1. Актуализиране на Политиката за защита на личните данни

От време на време, Комак Медикал може да ревизира настоящата Политика за защита на личните данни. Всички такива промени в настоящата Политика за защита на личните данни ще бъдат своевременно оповестени на нейната страница. Продължаването на използването на нашите сайтове и услугите, предоставяни на физическите лица след получаването на съобщението за промяна в нашата Политика за защита на личните данни изразяват съгласието на физическото лице с използването на новопредоставената информация в съответствие с изменената Политика за защита на личните данни на Комак Медикал.

 1. Как да се свържете с Комак Медикал

За въпроси или, ако желаете да се свържете с Комак Медикал по някаква причина, моля свържете се с нас в писмен вид (по пощата), както следва:

Комак Медикал ЕООД

Бизнес център „Саут Сайд“

ул. „Майстор Алекси Рилец“

София 1618

България

или на телефон: +359 2 8921000