Лабораториите на Комак Медикал са оборудвани с най-новата технология и апаратура и са разположени в центъра за клинични изпитвания ранна фаза.

Комак Медикал предоставя широка гама от лабораторни услуги, специално за целите на клиничните изпитвания.

Възползвайте се възможността да посетите нашите помещения за изпитвания ранна фаза заедно с лабораториите ни. Моля, свържете се с нас на bd@comac-medical.com за допълнителна информация и демонстрация.

8 години опит с течна хроматография–масспектрометрия/тандем мас-спектрометрия (LC-MS/MS) при био-анализа в областта на клиничните изпитвания:

• 14 собствено разработени и валидирани аналитични методи

• Над 25 000 извършени анализи

Повече от 25 години опит в анализа/управлението на лекарствени средства

• Над 50 собствено разработени и валидирани методи за лекарствен мониторинг и токсикология с хроматографски техники

• Участие в международни програми за проверка на професионалните умения

Клинична лаборатория

• Хематология, клинична и специална химия, имунология, микробиология, оценки на биомаркери; разработване и валидиране на методи

• Обработка, управление и съхранение на проби

• Изготвяне на лабораторни комплекти и формуляри за пациента

• Логистика и мониторинг на доставките

Лаборатория за био-аналитични изследвания

• Разработване на био-аналитични методи (LC-MS/MS)

• Валидиране на био-аналитични методи в съответствие с изискванията на ДЛП (GLP), Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Агенцията по храните и лекарствата в САЩ (FDA); Изготвяне на валидационен отчет

• Анализ на проби по изпитванията; Изготвяне на аналитичен доклад