• Възможности за пълно обслужване, водещи до ефективност в разходите и процесите
 • Екипът на ДИО:
  • почти всички сътрудници по клинични изпитвания (монитори) са лекари или имат научна степен (много често са съизследователи)
  • обучение на екипа в центъра
  • дейности по клинични доставки и разрешаване на проблеми
  • много повече време, прекарано с изследователите
  • много висока мотивация

Нашите местни монитори могат да комуникират и провеждат дейности, като свеждат до минимум местните културни и административни препятствия. В допълнение, Комак Медикал лесно може да осигури допълнителна подкрепа на мониторите, ръководителите на проекти, регулаторните консултанти и на много други специалисти в клиничните изследвания, тъй като нашият бизнес модел е гъвкав и адаптивен към нуждите на клиентите.

 • Достъп до голям брой пациенти (нелекувани с лекарства)
 • Квалифициран екип, с богат опит в широк спектър от терапевтични области; обучен в ръководните принципи за Добра клинична практика на Международната конференция по хармонизация (ICH-GCP), съответните регламенти, стандарти и фирмени стандартни оперативни процедури
 • Гъвкави предложения за услуги, които да отговарят на нуждите на клиента и проекта
 • Авансово стратегическо планиране за осигуряване на по-ясен план за развитие
 • Съвместно партньорство с клиенти, базирано на открита комуникация
 • Бързо стартиране на изпитването и бързо набиране на пациенти
 • Дизайн и подготовка на протокола и документацията
 • Специализирани екипи от клиницисти и монитори
 • Вътрешно управление на данните, биостатистика, съставяне на медицинска документация и осигуряване на качеството