• Дизайн на концепт на клинични изпитвания и съставяне на медицинска документация (от Протокол по изпитването до Финалния доклад)
  • Мониториране на клинични изпитвания (Фаза I-IV при всички индикации)
  • Провеждане на изпитвания ранна фаза (при пациенти или здрави доброволци) в нашия собствен изследователски център, базиран в Университетска болница за Фаза I, Изпитвания за бионаличност и биоеквивалентност
  • Управление на центрове
  • Биостатистика, управление на данни, уеб-базирани системи за управление на клинични изпитвания (CTMS), електронна система за регистрация на данни от клинични изпивания (EDC)
  • Разработване и валидиране на биоаналитични анализи, като се използват течна хроматография под високо налягане (HPLС) и течна хроматография/тандем мас-спектрометрия (LC-MS/MS)
  • Независими външни одити за осигуряване на качеството и съвместно мониториране
  • Обучения по нормативната уредба и Добра клинична практика (GCP) за изследователи и здравни специалисти
  • Консултиране по регулаторни въпроси
  • Проекти Качество на живот: превод, пилотно тестване, редактиране и валидиране
  • Епидемиологично и фармацевтично проучване на пазара